Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

เกียรติบัตรโครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร

นายภาคย์ปกรณ์ ศรียางค์

เสนศิริอนุสรณ์

นางวลัยพรรณ สุทธิรัมย์

วัดโพธิ์ทอง

น.ส.มิ่งกมล แก้วอำไพ

บ้านมะค่า

น.ส.กนกวรรณ พูนวงศ์

ไตรภูมิวิทยา

น.ส.เกษมณี สุดหอม

บ้านโกรกขี้หนู

น.ส.กนกวรรณ ศรีพลัง

บ้านหนองตราดน้อย

นายกรวิทย์ อินกะสังข์

สามัคคีมีชัยวิทยา

นายอนุศร ชัยรัมย์

บ้านหนองไผ่ใหญ่

น.ส.สาวิณี อุไรรัมย์

บ้านตราดหนองพลวง

น.ส.ศิรประภา บำรุงแคว้น

วัดบ้านสวายสอ

น.ส.ญาณิศา เปลี่ยนรัมย์

วัดสถานีหนองตาด

นายเชิดพงศ์ ประชาธรรมากุล

บ้านนากลาง

น.ส.นิลวรรณ หลักงาม

วัดบ้านบัลลังก์

น.ส.วชิราภรณ์ วิเศษนคร

บ้านหนองตราด

น.ส.ปัณรส ปานทอง

บ้านหนองมะค่าแต้

น.ส.อุบล ทิมเจริญ

วัดบ้านถลุงเหล็ก

นายทศพล ศรีวีระพันธ์

วัดบ้านถลุงเหล็ก

นายอิทธิพัทธ์ คะเรรัมย์

วัดบ้านถลุงเหล็ก

น.ส.รักติบูล ประสงใด

บ้านโนนศิลา

น.ส.ปัทมาภรณ์ โพดจะโป๊ะ

บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์

น.ส.ปิยนุช พิกุลทอง

บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

นายกิตติพรรช์ ฉัตรธนวรโรจน์

ไตรมิตรวิทยาคาร

นางสาวสมฤดี เควันดี

ไตรมิตรวิทยาคาร

น.ส.ชลธิชา โคจร

วิมลวิทยา

น.ส.สุนิตรา ที่รัก

บ้านหลักเขต

นายสมนึก เขื่อนคำ

บ้านหลักเขต

น.ส.สุพัตรา ศรีจันทร์

บ้านโคกเปราะ

นายสุริยะ พูนประโคน

เบญจคามวิทยา

นายบงกช วิลากุล

บ้านหนองปรือน้อย

น.ส.ดวงธมล พรมประโคน

บ้านถาวร

น.ส.วิภา ตะโกนา

ประชาสวัสดิ์วิทยา

น.ส.อุมาพร วงมา

วัดบ้านสะแกซำ

น.ส.จุรีรัตน์ นิลสระคู

วัดบ้านสะแกซำ

น.ส.สุจิตรา ชาวสุรินทร์

วัดบ้านสะแกซำ

นายบัญชา งึดเกาะ

บ้านตลาดควาย

น.ส.เบญญาภา รพิตระกูล

โสภณวรวัฒน์วิทยา

น.ส.ศุภกานต์ โล่วันทา

ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

น.ส.นันตภรณ์ จอมคำสิงห์

อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

น.ส.อรอุมา ทศแก้ว

อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

นางสุตาภัทร รัตน์ประโคน

สะแกโพรงอนุสรณ์

นายอุเทน สุระวรรณะ

บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

นายทินวัฒน์ สมานสุข

บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

น.ส.จิราภรณ์ ปุลันรัมย์

บ้านหนองไผ่

นายพงศ์นรินทร์ เสนาโนฤทธิ์

บ้านหนองสองห้อง

นางสาวจิดาภา ประเสริฐรัตน์

บ้านหนองมะเขือ

น.ส.กัญญาภัทร สำรวมจิต

บ้านตลาดชัย

นายภาณุวัฒน์ พุฒนา

บ้านตลาดชัย

น.ส.ธันยพร นุรักรัมย์

วัดบ้านเมืองดู่

น.ส.น้ำฝน เก็งรัมย์

วัดบ้านเมืองดู่

น.ส.เพชร อุ้มรัมย์

บ้านโคกกลาง

น.ส.วจีพัชร มุสิกะวัน

บ้านโคกกลาง

นางสาวศุภลักษณ์ สีสุลักษณ์

บ้านโนนแดง

น.ส.พิชยา สิทธิสาร

จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)

น.ส.นัทธมน ช่วงไธสง

บ้านแท่นพระ

น.ส.โสภิดา คำมุงคุล

วัดกะทิง

นายกฤษณะ โรจน์ประโคน

บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"

น.ส.ม่านฟ้า สมบุญศรี

วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา

น.ส.ธรัญญา ธรรมมุสา

วัดบ้านบุโพธิ์

น.ส.วรรณารัตน์ ซึมรัมย์

บ้านหนองไฮ

น.ส.ขนิษฐา ผสมหงษ์

บ้านยาง "คุรุราษฏร์รังสรรค์"

นายปรีชา สว่างไธสง

บ้านยาง "คุรุราษฏร์รังสรรค์"

น.ส.ระวิวรรณ พระวงค์

บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

นางสาวธนาภรณ์ นุยอนรัมย์

บ้านชำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์)

นายปริญญา บำรุงรัมย์

บ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์"

น.ส.กันต์กมล สิงหชัย

วัดโกรกประดู่

น.ส.กุลรัตน์ เดือนแจ้งรัมย์

บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

นายกิตติมศักดิ์ โตหนึ่ง

บ้านหนองโดนประสาทวิทย์

น.ส.สุดา เวียงศิริ

บ้านหนองโดนประสาทวิทย์

น.ส.พรรณิภา ตอนรัมย์

วัดบ้านบุขี้เหล็ก

น.ส.ธนภรณ์ อุบลลา

บ้านโคกใหม่หนองสรวง

น.ส.นาชากร ชลอเลิศ

บ้านหนองไทร

น.ส.เพ็ญศิริมาศ ห่ามผักแว่น

บ้านหนองไทร

นายภูวดล เชื้อดี

บ้านหนองบัว

น.ส.สมพร สุดชัย

บ้านหนองม่วง

น.ส.พิมพ์ภัทรา ออสวัสดิ์

บ้านทะเมนชัย

นายปนัด ภูนาแร่

บ้านหนองหญ้าปล้อง

น.ส.กัญณภัสท์ พันธ์สวัสดิ์

วัดบ้านหนองกะทิง

นางนพมาศ ประภา

วัดบ้านหนองกะทิง

นางสาวทัชชา ชัยสมภา

บ้านโคกสูง

น.ส.พัชรี มีชัย

บ้านผไทรินทร์

นางดัชณี พวงพุ่ม

บ้านผไทรินทร์

น.ส.ดวงลัดดา ประเจียด

วัดบ้านโคกซาด

น.ส.วลัยพร นงประโคน

บ้านโคกสว่าง

นายปริญญา ดวงตา

รวมมิตรวิทยา

นายนภัทสกร บุตรดีวงศ์

บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"

น.ส.สุพรรษา ชินบุตร

บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์"

น.ส.สุทธิดา รักษา

วัดโนนสำราญ

น.ส.อาริญา ล้วนดี

วัดโนนสำราญ

นายณัฐพงษ์ เภสัชชา

บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

น.ส.พรพิมลมาศ คะชุนรัมย์

บ้านหนองปลิง

น.ส.กรกนก กิริรัมย์

วัดขี้ตุ่น

น.ส.เต็มฟ้า บุญปก

บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา"

นางสาวพรทิพย์ สะอาดรัมย์

บ้านหนองเฒ่ากา

นางรัชชานันท์ พิมพ์มา

บ้านหนองแวง

น.ส.ณัฐรดา ผาทอง

บ้านหนองแวง

น.ส.มยุรี คำแก้ว

บ้านเมืองแฝก

น.ส.พัสตราภรณ์ พลีดี

วัดหนองครก

นายรัฐพล อินโพนทัน

บ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)

น.ส.ปวีณา ท้าวยา

บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

น.ส.พรพิศ กระอาจ

วัดหนองปล่อง

นายอนุศักดิ์ ยอดญาติไทย

วัดหนองปล่อง

นายนาคพงษ์ พิมพ์เชื้อ

บ้านโคกสนวน

นางสาวสิริญา นพสันเทียะ

บ้านโคกสนวน

นางสาวชฏารัตน์ ชุมรัมย์

บ้านโคกสนวน

นางสาวสุภาภรณ์ ใยแจ่ม

บ้านประคอง

นางสาวนิติกาญจน์ เวินชุม

บ้านหนองพะอง

นางสาวชัชฎาภรณ์ บัวโฮม

บ้านบุหนองเทา

นายนพวงศ์ ระวีวัฒน์

บ้านหัวสะพาน

นายภัทรชัย พึ่งตน

บ้านหัวสะพาน

น.ส.นวิยา นาราช

อนุบาลบ้านด่าน

น.ส.ณัฐนิชา ช่วงสำโรง

อนุบาลบ้านด่าน

น.ส.ปภัสรา ไชยอินทร์

อนุบาลบ้านด่าน

นางสาวมลธิยา จันบัวลา

อนุบาลบ้านด่าน

น.ส.ฐนิชา ปวงสุข

บ้านตะโคงสามัคคี

น.ส.สุธิรา กองสกูล

โนนสวรรค์วิทยา

นายชนนิกานต์ แสวงผล

สรีพรรณสันติภาพนาฝาย

น.ส.วิกานดา ราชไชยา

มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

น.ส.กุลสินี บุญทวี

มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

นางสาวจารุวรรณ นิลยอง

มหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)

นางสาวลัดดาพร จิกจักร์

บ้านโยนช้า(บุญอาจวิทยา)

นางสาวกัลยา สีบาง

บ้านสำโรงสันติภาพ

นายปัณณวิชญ์ หลักเพ็ชร์

วัดบ้านกะหาด

น.ส.นาตยาณี พรหมทา

บ้านบุมะขามป้อม

น.ส.พจนีย์ พรมประดิษฐ์

บ้านบุมะขามป้อม

น.ส.สุมัชญา พุทธิชาติ

วัดบ้านกะชาย

นางสาวอรัญญา แสงชมภู

บ้านตะโกตาเนตร

น.ส.สุภารัตน์ วงศ์ณะรัตน์

อนุบาลชำนิ

ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน เกียรติบัตร

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 169
เมื่อวาน 219
เดือนนี้ 1,448
เดือนก่อนหน้า 9,325
ปีนี้ 61,064
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 255,056