Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

 พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580

 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579

 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

 พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

 พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ฉบับที่ 1
 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 2

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558

 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558

พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2562

 พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2562

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง

 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 ฉบับที่ 1
 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2557 ฉบับที่ 2
 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2562 ฉบับที่ 3

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พรก.ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 พรก.ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ฉบับที่ 1
 พรก.ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2562 ฉบับที่ 2

พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

 พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

พรบ.วินัยการเงินการคลังของ พ.ศ.2561

 พรบ.วินัยการเงินการคลังของ พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ.2537
 คู่มือลูกจ้างประจำ
 การเลื่อนค่าจ้าง พ.ศ.2544

คู่มือพนักงานราชการ

 คู่มือพนักงานราชการ พ.ศ.2556
 ระเบียบพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ พ.ศ.2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
 กฎกระทรวงกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
 การจัดซื้อด้วยระบบ e-GP พ.ศ.2560

วิทยฐานะ

 วิทยฐานะ ครู ว9-2564
 วิทยฐานะ ผอ.รร. ว10-2564
 วิทยฐานะ ศน. ว12-2564
 วิทยฐานะ ผอ.เขต ว11-2564

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่ 2564

 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่ 2564

หลักเกณฑ์การย้าย

 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.รร. ว7-2564
 ตัวชี้วัดการย้าย ผอ.รร. ใหม่ 2564

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 460
เมื่อวาน 464
เดือนนี้ 6,363
เดือนก่อนหน้า 13,280
ปีนี้ 45,476
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 382,037