Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

 พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580

 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580

แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579

 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

 พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

 พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ฉบับที่ 1
 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 2

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558

 พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก พ.ศ.2558

พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2562

 พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2562

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง

 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539 ฉบับที่ 1
 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2557 ฉบับที่ 2
 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2562 ฉบับที่ 3

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

 พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พรก.ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 พรก.ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ฉบับที่ 1
 พรก.ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2562 ฉบับที่ 2

พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

 พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

พรบ.วินัยการเงินการคลังของ พ.ศ.2561

 พรบ.วินัยการเงินการคลังของ พ.ศ.2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ.2537
 คู่มือลูกจ้างประจำ
 การเลื่อนค่าจ้าง พ.ศ.2544

คู่มือพนักงานราชการ

 คู่มือพนักงานราชการ พ.ศ.2556
 ระเบียบพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ พ.ศ.2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
 กฎกระทรวงกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
 การจัดซื้อด้วยระบบ e-GP พ.ศ.2560

วิทยฐานะ

 วิทยฐานะ ครู ว9-2564
 วิทยฐานะ ผอ.รร. ว10-2564
 วิทยฐานะ ศน. ว12-2564
 วิทยฐานะ ผอ.เขต ว11-2564

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่ 2564

 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่ 2564

หลักเกณฑ์การย้าย

 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.รร. ว7-2564
 ตัวชี้วัดการย้าย ผอ.รร. ใหม่ 2564

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 285
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,215