Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

การประชุมปฏิบัติการ ITA Online โปรแกรม Zoom Meeting

2021-09-30   จำนวนการดู 514 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับทราบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บุคลากรได้รับความรู้ในการจัดทำ Website ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ดูแลระบบการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) จำนวน ๔๐๒ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายภัทรพล ชุมสาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุตกานต์ ลิ่มนิจโพธิขำกุล ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานในสังกัด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้


ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาใช้กรอบการดำเนินงานเช่นเดียวกับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 187
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,858