Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

การประชุมปฏิบัติการ ITA Online โปรแกรม Zoom Meeting

2021-09-30   จำนวนการดู 114 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับทราบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บุคลากรได้รับความรู้ในการจัดทำ Website ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ดูแลระบบการประเมินสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) จำนวน ๔๐๒ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายภัทรพล ชุมสาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุตกานต์ ลิ่มนิจโพธิขำกุล ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานในสังกัด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้


ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาใช้กรอบการดำเนินงานเช่นเดียวกับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 125
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,486