Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการ ITA Online

2022-08-09   จำนวนการดู 600 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำ Website รองรับการประเมิน ITA ของสถานศึกษาออนไลน์ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับทราบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ในการจัดทำ website สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) คณะวิทยากร นายภัทรพล ชุมสาย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้ดูแลระบบการประเมินคุณสถานศึกษาออนไลน์ (Admin ITA) สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนปกติ จำนวน ๗๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน


การประเมินคุณธรรมและควาโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒๒๕ เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผลโปร่งใสตรวจสอบได้


สำหรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้กรอบแนวทางการดำเนินการเช่นเดียวกับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่ กำหนดให้สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินและกำหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone เป็นเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการประเมิน ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพที่จะเข้ารับการประเมิน จำนวน ๔๙ โรงเรียน และได้เพิ่มเป้าหมายอีก จำนวน ๒๑ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐ โรงเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว เพราะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคต จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขั้นมา

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 37
เมื่อวาน 428
เดือนนี้ 4,027
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 68,905
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 405,043