Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต

2022-08-25   จำนวนการดู 588 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโธยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” กิจกรรมประเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโธยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” กิจกรรมประเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการเป็นคณะกรรมการและทราบถึงเกณฑ์การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารและครู เกณฑ์ประกวดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เกณฑ์การประกวดการประเมิน การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการคัดเลือกผลงาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและรวบรวมผลการติดสิน จำนวน ๓๗ คน วิทยากร นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา สพม.บุรีรัมย์ และนางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขัน กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตสู่สาธารณชน และคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้โรงเรียนอื่นนำไปปรับใช้และขยายผล ในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 277
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,207