Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต

2022-09-06   จำนวนการดู 542 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ มีโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน ๑ โรงเรียน , การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน ๓ คน , การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ครูผู้สอน มีครูผู้สอน ร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน ๙ คน และบริษัทสร้างการดี มีโรงเรียนที่ร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน ๗ โรงเรียน ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้กำลังใจและชื่นชมผลงานที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำเพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 16
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,567