Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต

2022-09-06   จำนวนการดู 114 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ มีโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน ๑ โรงเรียน , การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้บริหารร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน ๓ คน , การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ครูผู้สอน มีครูผู้สอน ร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน ๙ คน และบริษัทสร้างการดี มีโรงเรียนที่ร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน ๗ โรงเรียน ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้กำลังใจและชื่นชมผลงานที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำเพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 20
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,510