Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐาน ITA

2024-06-06   จำนวนการดู 53 ครั้ง

 

นายสุชิต ชมภูวงศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ บุคลากรได้รับความรู้และร่วมกันขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยร่วมกันยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กำหนดไว้ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแสน กังประโคน นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๗ คน โดยมี นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) กล่าวรายงาน


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จำนวน ๕ ภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้กับผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ การสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมไปถึงการส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชน ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่ง คนดีดำรงชีวิตสอดคล้องตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้สังคมไทยมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่งคง รวมทั้งการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป จากความสำคัญโครงการดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ขั้นมาในครั้งนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 184
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,855