Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-05-31   จำนวนการดู 554 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้นวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมรับฟังคำชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการรายงานแต่ละตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตลอดจนการประเมินระบบงานโดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน การให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล กำกับ ติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการนำเข้าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานที่รับการประเมินและวางแผนในการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประเมินในประเด็นตัวชี้วัดต่างๆ พร้อมมอบหมายภารกิจ ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 309
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,239