Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ “โรงเรียนสุจริต”

2021-09-11   จำนวนการดู 510 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต”

 

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในถสานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต วิทยากร นางนวลอนงค์ ชูใส และนางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครื่องมือ เสริมความเข้มแข็งในแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีทักษะกระบวนการคิด ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม , สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) , กิจกรรมถอดบทเรียน , บริษัทสร้างการดี ป.ป.ช. สพฐ. น้อย , ติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติและการดำเนินตามโครงการ คัดเลือกนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็ง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 181
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,852