Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ

2021-09-13   จำนวนการดู 514 ครั้ง

 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

 

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต “โรงเรียนสุจริต” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงานภาครัฐตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อจัดทำเอกสารต้นฉบับแนวทางการนิเทศและการนำหลักสูตรต้านทุจรติสู่การปฏิบัติ มอบสถานศึกษาในสังกัด ๒๐๑ โรงเรียน เพื่อการนิเทศติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน เป็นเครือข่ายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีทักษะกระบวนการคิด โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไป วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายธนกฤติ พรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา สังกัด สพม.บุรีรัมย์


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจรติคอร์รัปชัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับจุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียสุจริต)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 302
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,232