Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต มอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2021-10-27   จำนวนการดู 425 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร และประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายการบริหารจัดการสำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ โดยขอให้ทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ อยู่ในระเบียบ วินัยของสังคม และกฎเกณฑ์ของทางราชการ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนรับผิดชอบองค์กร พร้อมนี้ นางฉวีวรรณ ศรีสุขผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายไชยสิทธิ์ พวงศรีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงานร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า การเป็นข้าราชการที่ดีต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน นั่นก็คือ หลักคุณธรรม การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม สร้างค่านิยมที่ดีงามในองค์กรและสังคมยึดถือปฏิบัติ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย หลักนิติธรรม ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกาของสังคม โดยยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและ เป็นธรรม หลักความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล ข้อเท็จจริง โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้สะดวก หลักความมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างๆ มีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรม หลักความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด หลักความคุ้มค่า ปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นข้าราชการที่ดี รักในเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 151
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,569