Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต มอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2021-10-27   จำนวนการดู 187 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร และประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายการบริหารจัดการสำนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นสำคัญ โดยขอให้ทุกคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ อยู่ในระเบียบ วินัยของสังคม และกฎเกณฑ์ของทางราชการ มีส่วนร่วมขับเคลื่อนรับผิดชอบองค์กร พร้อมนี้ นางฉวีวรรณ ศรีสุขผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายไชยสิทธิ์ พวงศรีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรในสำนักงานร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า การเป็นข้าราชการที่ดีต้องยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน นั่นก็คือ หลักคุณธรรม การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม สร้างค่านิยมที่ดีงามในองค์กรและสังคมยึดถือปฏิบัติ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย หลักนิติธรรม ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกาของสังคม โดยยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและ เป็นธรรม หลักความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล ข้อเท็จจริง โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้สะดวก หลักความมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างๆ มีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรม หลักความรับผิดชอบ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด หลักความคุ้มค่า ปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากร ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นข้าราชการที่ดี รักในเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 74
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,435