Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต มอบนโยบาย กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔

2021-11-17   จำนวนการดู 391 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔

 

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ในแนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความปลอดภัย ในการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่หลากหลาย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔ จำนวน ๒๗๒ คน คณะวิทยากร นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปิดการประชุม ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแนวทางในการปฏิบัติภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยกำหนดให้มีแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เน้น ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข้มงวด อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ (๑) ด้านผู้เรียนคุณภาพ (Student Quality) : ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข และเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพ (๒) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ (Teacher Quality) : ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (๓) ด้านผู้บริหารคุณภาพ (Administer Quality) : ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการและเป็นครูของครู (๔) ด้านสถานศึกษาคุณภาพ (School Quality) : สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเน้นผลลัพธ์ที่คุณภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น (๕) ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ (Area Quality) : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการให้บริการเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมมอบนโยบาย ชี้แจง สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา (ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษาพบเพื่อนครู) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 174
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,592