Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ครูแกนนำชั้น ป.๑-๓

2021-06-25   จำนวนการดู 398 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ของครูแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ตามโครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ของครูแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ตามโครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง เพื่อให้ครูแกนนำในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่เป็นวิทยากรแกนนำและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น โดยใช้กระบวนการ ชง ซ้ำ ย้ำ แชร์ ครูมีนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) และการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ผู้อบรมประกอบด้วย ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จำนวน ๔๐ คน วิทยากร คณะศึกษานิเทศก์ จากสพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย “เด็กไทย วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ ดังนี้ (๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ (๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อ่านคล่องเขียนคล่อง (๓) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และมีโครงการคิดเลขเป็น โดยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนช่วยเร่งพัฒนานักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขให้คิดเลขเป็น ซึ่งครูผู้สอนจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้การดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อให้แก้ปัญหาได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ของครูแกนนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ตามโครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 361
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,291