Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

2022-06-14   จำนวนการดู 195 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ การนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างสื่อ นวัตกรรม เครื่องมีนิเทศยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างสื่อ นวัตกรรม เครื่องมือนิเทศ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ พัฒนารูปแบบการนิเทศ จัดทำนวัตกรรม ส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมดำเนินการรายงานและสรุปข้อมูลสารสนเทศ การนิเทศ ติดตามการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๗ คน ประชุมระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักสำคัญ ๓ กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ดังนั้น กระบวนการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาครูและคุณภาพผู้เรียน เป้าหมายการนิเทศการศึกษาเพื่อช่วยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนที่เป็นสำคัญ รวมทั้งต้องการส่งเสริมระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศการศึกษา จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องร้อยรัดกันทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการจัดทำเครื่องมือนิเทศและแผนการนิเทศขึ้นทุกภาคเรียน เพื่อนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยยึดแนวคิดและหลักของการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน การจัดทำเครื่องมือนิเทศและแผนปฏิบัติการนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการสะท้อนผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ข้อมูลการดำนเนงานจะสะท้อนผลความสำเร็จ จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ต้องพัฒนา ที่ทุกฝ่ายจะใช้เป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปประกอบการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมได้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 100
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,461