Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ประชุมปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมเรียนรู้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน โดยบูรณาการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และ PLC

2022-09-03   จำนวนการดู 388 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน โดยบูรณาการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และ PLC เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน โดยบูรณาการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และ PLC ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน พัฒนาครูผู้สอน ให้เป็นครูโค้ชพัฒนาการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและกำกับตัวเองได้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย โรงเรียนเครือข่ายจิตศึกษา จำนวน ๒๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล และครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


จิตศึกษา คือการพัฒนาปัญญาภายในหรือความฉลาดด้านใน หมายรวมถึงความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ และความฉลาดทางด้านอารมณ์ ซึ่งได้แก่ การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเงอ (รู้ตัว) และผู้อื่น การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอื่น และสิ่งต่าง ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญโครงการดังกล่าว เพราะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย เป็นการปูพื้นฐานด้านอารมณ์สำหรับเด็ก ๆ เพื่อพัฒนาการอันพึงประสงค์ และเพื่อให้ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบจิตศึกษา นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น นำกิจกรรมจิตศึกษาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ และยกผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 156
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,574