Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ประชุมปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมเรียนรู้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน โดยบูรณาการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และ PLC

2022-09-03   จำนวนการดู 198 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน โดยบูรณาการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และ PLC เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน โดยบูรณาการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และ PLC ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน พัฒนาครูผู้สอน ให้เป็นครูโค้ชพัฒนาการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและกำกับตัวเองได้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย โรงเรียนเครือข่ายจิตศึกษา จำนวน ๒๐ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล และครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑


จิตศึกษา คือการพัฒนาปัญญาภายในหรือความฉลาดด้านใน หมายรวมถึงความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ และความฉลาดทางด้านอารมณ์ ซึ่งได้แก่ การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเงอ (รู้ตัว) และผู้อื่น การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอื่น และสิ่งต่าง ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญโครงการดังกล่าว เพราะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย เป็นการปูพื้นฐานด้านอารมณ์สำหรับเด็ก ๆ เพื่อพัฒนาการอันพึงประสงค์ และเพื่อให้ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบจิตศึกษา นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น นำกิจกรรมจิตศึกษาไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้ และยกผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 475
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,734