Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการ “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัย

2022-09-14   จำนวนการดู 405 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ“เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” ตามโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนปฐมวัย และพัฒนาองค์ความรู้ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ดอย่างถูกวิธี ให้กับครู ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน ๖๐ ครอบครัว ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” ตามโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนเป็นแกนนำในการจัดโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผ่านองค์ความรู้และสื่อสารสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กและสามารถไปปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาทุกด้าน เต็มตามศักยภาพ


การจัดการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิด-๖ ปี เด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๕ มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกคนให้มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต


จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ทำให้การจัดประกสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ต่อเนื่อง พบว่ามีภาวการณ์เรียนรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) เด็กมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้เรียนปฐมวัย และพัฒนาองค์ความรู้ สื่อสารสร้างความเข้าใจ ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างถูกวิธีให้กับ ครู ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จำนวน ๖๐ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน


โครงการ“เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” ตามโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เป็นโครงการที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ได้รับองค์ความรู้ และ นำความรู้การพัฒนาเด็กไปจัดประสบการณ์กับเด็กที่บ้าน ให้เด็กมีพัฒนาที่ดีเหมาะสมกับวัย เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตลอดช่วงชีวิต “ปฐมวัย” และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้ตนเองและครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 358
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,288