Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑-๘

2022-10-26   จำนวนการดู 198 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑-๘ เพื่อพบปะ มอบนโยบายการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑-๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (สพม.บุรีรัมย์) เพื่อพบปะ มอบนโยบาย และชี้แจงแนวทาง จุดเน้น บทบาทหน้าที่ กรอบภารกิจที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มลำปลายมาศ ๑-๘ จำนวน ๖๐๐ คน โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม


ในการนี้ นายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้พบปะและให้แนวคิดในการดำเนินชีวิต การบริหารจัดการตนเอง ๓ ประการ คือ บริหารเศรษฐกิจของตนเองให้ได้ อยู่อย่างพอเพียง บริหารสภาพจิตใจของตนเอง เปลี่ยนมุมมอง แนวคิดที่ทำให้จิตใจสงบสุข บริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง สังคม มีมิตรที่ดี เพื่อให้การดำเนินชีวิตในสังคมราบรื่นและมีความสุข บนพื้นฐานกรอบแนวคิด การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน อยู่อย่างพอเพียง คำว่า พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยยึดหลักสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ มีภูมิคุ้มกันที่ดี


นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ชี้แจงถึงภารกิจกรอบขอบข่ายงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และเกิดความเข้าใจทำให้การประสานงานหรือเข้าถึงข้อมูลสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเป็นหน่วยที่ช่วยส่งเสริมเติมเต็มให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ ๑๐๐% ห้องเรียนต้องปราศจากเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้


คณะวิทยากร นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางวิลาวัลย์ ตาละคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวดำรงค์ ทำผ้า ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงข้อราชการ ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มงาน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเพื่อให้การประสานงานและการเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็ว ด้านการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดสรรอัตรากำลัง การทำผลงานวิทยฐานะ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ของทางราชการ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 130
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,252