Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

2021-08-10   จำนวนการดู 199 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครูผู้สอนชั้น ป.๑-๓

 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม “ชุดการเรียนการสอน” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๔๐ คน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกเป็น ๒ ห้องๆ ละ ๒๐ คน ณ หอประชุมพิมานพรหม และห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดและกระจายไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด พร้อมให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงจำเป็นในการนำสื่อ นวัตกรรมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนขึ้นมา ในวันนี้


การอบรมแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ การออกแบบสื่อ นวัตกรรม “ชุดการเรียนการสอน” ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ การนำเสนอผลงานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม “ชุดการเรียนการสอน” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการจัดอบรมครั้งนี้ทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 486
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,745