Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

2021-08-10   จำนวนการดู 391 ครั้ง

 

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครูผู้สอนชั้น ป.๑-๓

 

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม “ชุดการเรียนการสอน” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๔๐ คน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออกเป็น ๒ ห้องๆ ละ ๒๐ คน ณ หอประชุมพิมานพรหม และห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดและกระจายไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด พร้อมให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงจำเป็นในการนำสื่อ นวัตกรรมมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับขั้นพื้นฐาน จากความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนขึ้นมา ในวันนี้


การอบรมแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ การออกแบบสื่อ นวัตกรรม “ชุดการเรียนการสอน” ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ การนำเสนอผลงานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม “ชุดการเรียนการสอน” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการจัดอบรมครั้งนี้ทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 13
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 8,572
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 73,450
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 409,564