Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศติดตามผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

2021-09-07   จำนวนการดู 200 ครั้ง

 

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้โรงเรียนได้นำเสนอโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กำหนดการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้แบ่งการนิเทศติดตามออกเป็น ๒๐ กลุ่มโรงเรียน ดังนี้ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑-๘ , กลุ่มลำปลายมาศ ๑-๘ , กลุ่มชำนิ ๑-๒ และกลุ่มบ้านด่าน ๑-๒


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ ปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการสอนเทคโนโลยี ในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคำนวณตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เป็นการสร้างกระบวนการคิด เช่น logical thinking, computational thinking, systematic thinking, analytic thinking เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมและมัธยมต้น เพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทสไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พงศ. ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กำหนดให้วิทยาการคำนวณเป็นมาตรฐาน ว. ๔.๒ ในสาระที่ ๔ เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคำนวณในระดับต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 479
เมื่อวาน 574
เดือนนี้ 804
เดือนก่อนหน้า 12,329
ปีนี้ 107,436
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 301,738