Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบ Webex.com

2021-09-16   จำนวนการดู 213 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบ Webex.com กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบยกระดับโรงเรียนดีมีที่ยืน ระดับ ๒ ดาว เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบ Webex.com กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบยกระดับโรงเรียนดีมีที่ยืน ระดับ ๒ ดาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้เป็นต้นแบบ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูและบุคลากรโรงเรียนต้นแบบ จำนวน ๑๐ โรงเรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ โดยมี นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือกรอบแนวคิดคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม นอกจากนี้การดำเนินงานยังเป็นการสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน พัฒนาครูและผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีงาม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและยกระดับโรงเรียนดีมีที่ยืน ระดับ ๒ ดาว ในโรงเรียนต้นแบบ ๑๐ โรงเรียน ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 607
เมื่อวาน 129
เดือนนี้ 11,364
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,667
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 300,097