Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบ Webex.com

2021-09-16   จำนวนการดู 428 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบ Webex.com กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบยกระดับโรงเรียนดีมีที่ยืน ระดับ ๒ ดาว เพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

 

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบ Webex.com กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบยกระดับโรงเรียนดีมีที่ยืน ระดับ ๒ ดาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้เป็นต้นแบบ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูและบุคลากรโรงเรียนต้นแบบ จำนวน ๑๐ โรงเรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และนางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ โดยมี นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรม ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือกรอบแนวคิดคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม นอกจากนี้การดำเนินงานยังเป็นการสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน พัฒนาครูและผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีงาม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบและยกระดับโรงเรียนดีมีที่ยืน ระดับ ๒ ดาว ในโรงเรียนต้นแบบ ๑๐ โรงเรียน ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 258
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,188