Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
L427-2566 แก้ไขเกณฑ์ย้ายผบ.
V_18_2565 เกณฑ์ย้ายครูฯ
w1-2565 เกณฑ์คัดเลือกศน.
w12-2566 เกณฑ์ย้ายเปลี่ยนตำแหน่งโอน 38 ค.(2)
ว 14-2566 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯครูผู้ช่วย
ว_16-2565 เกณฑ์คัดเลือกรองผอ.รร.-ผอ.รร.
การย้ายผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ สพฐ. ว 4562 แนวทางการสรรหาและการเกลี่ยพรก.-อัตราจ้าง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.
คำสั่ง 1120 ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.
คำสั่ง 1340 ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.
ว6399 ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.
630113-การกำหนดแนวปฏิบัติฯ
v1-64หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
V12-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
v24-2564ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
w1-2565หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว10-0962 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูัช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
v11-2566 แนวปฏิบัติการบรรจุศน.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ0206.6-403 การขึ้นบัญชีสอบแข่งขันฯ คผช.
ว 19 เกณฑ์เตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม คผช.
ว 26 การเตรียมคาวมพร้อมและพัฒนาอย่าง
การให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้า
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทาง
แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิจ
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หนังสือ ก.ค.ศ. ว14-2563 การสอบแข่งขัน
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย
แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564
การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว5
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว15
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว28
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาขีพ (PLC)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
0111-63แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาขีพ (PLC)
630218-ว2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
L084-2553ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552
L220-63การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึก
v8-63หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ว4-63 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
v2-64 การอนุมัติการลาให้ฝึกอบรมฯ
v6205-ว5-การเลื่อนเงินเดือนของ ขรค. และบค.
v6207-ว7-การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
v6209-การให้ได้รับเงินเดือนของ ขรค.
w23-2564-เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
กฎ ก.ค.ศ. เลื่อนเงินเดือน 2561
การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
การเลื่อนเงินเดือนของ ขรค. และบค.
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
การให้ได้รับเงินเดือนของ ขรค.
การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
V9-63การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
v6209-การให้ได้รับเงินเดือนของ ขรค.
w20-2563-การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
w23-2564-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
V28-2565 การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมฯ
w4-2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยฯ 2561
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานทางวินัย พ.ศ.2551 ยกเลิก พ.ศ.2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มฯ สายงานนิติกร พ.ศ. 2553
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยว่าด้วยการส่งเสริมฯ ไปศึกษา พ.ศ.2553
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่่องราชฯ
การลงโทษลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
การสอบสวนปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนัน
พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน
v3-2565ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
v5-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินเพิ่ม ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2564
v9-2565 แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล
v11-2565 ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
w4-2565แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การมีและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
L30-2566 เกณฑ์บริหารงานบุคคลรร.คุณภาพ
T_0014PDF_221108_181122 พรบ.ปฏิรูปการศึกษาฯ
V 29-2565 เกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา
v5-2565 เกณฑ์ขอรับเงินเพิ่มพัสดุ
v10-2565 เกณฑ์บริหารงานบุคคลรร.คุณภาพฯ
V15-2565_QRCode รูปแบบไฟล์ทำวีดีทัศน์การมีเลื่อนวิทยฐานะ
v25-59 เกณฑ์รับเงินเดือนคุณวุฒิเพิ่ม
v30-64 การกำหนดตำแหน่งอื่นเทียบเท่าฯ 38 ค.(2)
w-17-2565_เกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งฯ 38 ค.(2)
w32-2565 แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
ปรับเกณฑ์ตัดสินการมีและเลื่อนวิทยฐานะ
ว 27_2565 การปรับลดระยะเวลามีและเลื่อนวิทยฐานะฯ
ว_30_ลว.20_ต.ค._65_เรื่อง_การนำเข้าข้อมูลในระบบ_DPA
ว31.2565 การกำหนดวิชาเอก มีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งเวียนรูปแบบคำสั่งฯ
หนังสือ ก.ค.ศ. ว19-การเกลี่ยอัตรา
630115-แจ้งเวียนรูปแบบคำสั่งฯ
L0525การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
v3-64มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
v10-2565 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
v17-2564แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
v21-2564ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
v23-2563เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
v26-2564หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
w14-2562มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
w22-2564-การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 159
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,577