Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

ข่าวกิจกรรม

ที่ หัวข้อ วันที่
1240

การประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังการสร้างค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริตปลูกจิตคิดพอเพียงและปราบปรามการทุจริต

2024-06-12
1239

ประชุมการประเมินห้องน้ำสถานศึกษาโครงการสุขาดี มีความสุข

2024-06-10
1238

พัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA

2024-06-10
1237

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ภาค ข

2024-06-09
1236

ต้อนรับ พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

2024-06-09
1235

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

2024-06-08
1234

เยี่ยมให้กำลังใจเตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

2024-06-08
1233

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

2024-06-07
1232

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

2024-06-07
1231

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานผ่านโปรแกรม ZOOM

2024-06-06
1230

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

2024-06-06
1229

การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

2024-06-05
1228

นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยคัดเลือกผู้บริหารโดยวิธีพิเศษ

2024-06-04
1227

เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

2024-06-04
1226

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

2024-06-04
1225

แสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษามารับตำแหน่งใหม่

2024-05-31
1224

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑

2024-05-31
1223

ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” จังหวัดบุรีรัมย์

2024-05-31
1222

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-05-30
1221

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

2024-05-30
1220

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

2024-05-30
1219

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์

2024-05-30
1218

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น

2024-05-30
1217

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

2024-05-24
1216

ประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2024-05-24
1215

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา

2024-05-24
1214

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินโรงเรียนรุ่นที่ ๒ เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-05-23
1213

ZOOM เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

2024-05-21
1212

อบรมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center รูปแบบ On-Line และ On-Site

2024-05-21
1211

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาการใช้งานระบบ SCS

2024-05-17
1210

Video Conference ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สพท. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

2024-05-16
1209

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมมอบเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติฯ

2024-05-16
1208

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2024-05-16
1207

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมมอบเสื้อสีเหลืองเฉลิมพระเกียรติฯ

2024-05-15
1206

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แสดงความเสียใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต

2024-05-15
1205

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-05-14
1204

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-05-13
1203

ร่วมปลูกจิตสำนึกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2024-05-13
1202

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน

2024-05-10
1201

ร่วมโครงการ มหกรรม “Books & Toys @ Buriram”

2024-05-09
1200

Zoom Cloud Meetings ติดตามโครงการวิจัยโดยวิธีพิเศษ

2024-05-09
1199

อนุบาลลำปลายมาศพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคณิตศาสตร์

2024-05-09
1198

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบวาตภัย

2024-05-07
1197

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่าน ZOOM

2024-05-07
1196

สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-05-05
1195

การสอบ ภาค ก , ข ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-05-04
1194

Zoom Meeting Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข

2024-05-03
1193

ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-05-03
1192

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วิเคราะห์ RT , NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-05-01
1191

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วยและศึกษานิเทศก์

2024-05-01
1190

Zoom Meeting ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

2024-04-26
1189

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

2024-04-25
1188

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-04-25
1187

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม PMQA 4.0 ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2024-04-25
1186

ZOOM รับนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

2024-04-23
1185

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน ๓๘ ค. (๒)

2024-04-22
1184

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑

2024-04-22
1183

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

2024-04-22
1182

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2024-04-22
1181

วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗

2024-04-11
1180

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรมอบนโยบาย

2024-04-11
1179

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรมงคล

2024-04-11
1178

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อน PASA ระดับสถานศึกษา

2024-04-09
1177

ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

2024-04-06
1176

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-04-05
1175

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑

2024-04-05
1174

Zoom Cloud Meetings โครงการวิจัยการคัดเลือกแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาโดยวิธีพิเศษ

2024-04-05
1173

พัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2024-04-05
1172

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิศษ

2024-04-04
1171

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการตรวจติดตามจากกระทรวงศึกษาธิการ

2024-04-04
1170

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินความสามารถในด้านการนิเทศการศึกษา

2024-04-04
1169

พิจารณาผลงาน รางวัล ประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๗)

2024-04-03
1168

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)

2024-04-03
1167

พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

2024-04-03
1166

Video Conference ซักซ้อมการคัดเลือกครูกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2024-04-02
1165

ZOOM อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

2024-04-02
1164

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดบุรีรัมย์

2024-04-02
1163

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

2024-04-01
1162

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

2024-03-31
1161

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมรัฐพิธี วันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” จังหวัดบุรีรัมย์

2024-03-31
1160

ลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๗

2024-03-30
1159

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ

2024-03-30
1158

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เมืองบุรีรัมย์ ๓

2024-03-29
1157

แสดงความยินดี O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖ คะแนนเต็ม ๑๐๐

2024-03-29
1156

เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน

2024-03-29
1155

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-03-28
1154

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สพท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

2024-03-27
1153

ตรวจ ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

2024-03-27
1152

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจการเงินบัญชีพัสดุโรงเรียน

2024-03-26
1151

VDO Conference สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2024-03-26
1150

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-26
1149

MOU การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท.

2024-03-25
1148

งาน “มหกรรมทางวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

2024-03-22
1147

กิจกรรม Open House ๒๐๒๔ และพิธีมอบประกาศนียบัตร

2024-03-22
1146

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

2024-03-22
1145

ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มลำปลายมาศ ๗ และ ๘

2024-03-21
1144

OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ “เรียนดี มีความสุข จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

2024-03-20
1143

ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙

2024-03-20
1142

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

2024-03-20
1141

ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์

2024-03-20
1140

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

2024-03-19
1139

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจข้อสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2024-03-18
1138

การสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ

2024-03-18
1137

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบ ZOOM ขับเคลื่อน PISA

2024-03-15
1136

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ ๒๑

2024-03-15
1135

ประชุมชี้แจงการแข่งขันวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2024-03-14
1134

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

2024-03-14
1133

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร ศึกษานิเทศก์

2024-03-14
1132

กิจกรรม Open House “เรียนดี มีความสุข” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-03-14
1131

Open House ช่อผกา และนิทรรศการ STEM Modelling Chorpaka School

2024-03-14
1130

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2024-03-14
1129

ZOOM ทบทวนมาตรการ การรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน

2024-03-12
1128

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-12
1127

ติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาโดยวิธีพิเศษ

2024-03-12
1126

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2024-03-12
1125

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-11
1124

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

2024-03-11
1123

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

2024-03-11
1122

นิทรรศการมีชีวิต ๒๕๖๗ (Living exhibition ๒๐๒๔) อนุบาลบ้านด่าน

2024-03-08
1121

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

2024-03-08
1120

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-08
1119

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-03-07
1118

ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

2024-03-07
1117

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-06
1116

OPEN HOUSE อนุบาลบุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-03-06
1115

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-06
1114

กำกับ ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

2024-03-05
1113

พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖

2024-03-05
1112

นิเทศ ติดตาม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2024-03-05
1111

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

2024-03-04
1110

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม Leadership Day ใต้ร่มไผ่งาม

2024-03-04
1109

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผ่าน ZOOM

2024-03-04
1108

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖ อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ PA

2024-03-01
1107

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากลังลูกจ้างชั่วคราว

2024-02-29
1106

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน ๓ อัตรา

2024-02-29
1105

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

2024-02-29
1104

ประชุมหารือการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้

2024-02-28
1103

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2024-02-28
1102

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา

2024-02-27
1101

Zoom Meeting การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล

2024-02-27
1100

ร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” จังหวัดบุรีรัมย์

2024-02-26
1099

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ

2024-02-26
1098

ร่วมในพิธีการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

2024-02-23
1097

เยี่ยมให้กำลังใจเพื่อสร้างความเข้าใจหาทางออกร่วมกัน

2024-02-22
1096

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโรงเรียน

2024-02-22
1095

ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

2024-02-22
1094

ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน

2024-02-21
1093

ร่วมในพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ

2024-02-20
1092

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2024-02-19
1091

เยี่ยมให้กำลังใจการอบรมห้องเรียนคู่ขนานสำหรับนักเรียนออทิสติก ผ่านระบบ ZOOM

2024-02-19
1090

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำ PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

2024-02-19
1089

โครงการ CCF Learn Smart เด็กในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์

2024-02-15
1088

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ๑๒ อัตรา

2024-02-15
1087

เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาล Valentine

2024-02-15
1086

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมการประเมิน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

2024-02-15
1085

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-02-13
1084

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมิน RT และ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-12
1083

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

2024-02-12
1082

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

2024-02-12
1081

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับมอบนโยบาย รมว.ศธ

2024-02-09
1080

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-09
1079

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-09
1078

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-09
1077

ร่วมประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบบ ZOOM Meeting

2024-02-09
1076

ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

2024-02-08
1075

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-08
1074

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-08
1073

ร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้ ศธ. ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2024-02-08
1072

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-08
1071

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๗

2024-02-07
1070

ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

2024-02-07
1069

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบ Video Conference

2024-02-07
1068

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลั่นกรองย้ายครู ระบบ TMS

2024-02-07
1067

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2024-02-07
1066

ประชุมการจัดทำข้อมูลของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

2024-02-06
1065

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ O-NET ระดับศูนย์สอบ

2024-02-06
1064

ร่วมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์

2024-02-06
1063

๕ เขตพื้นที่การศึกษา ประชุมเตรียมสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

2024-02-05
1062

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

2024-02-03
1061

นำร่องการประเมินความสามารถด้านอ่านออกเสียงในรูปแบบ ONLINE

2024-02-02
1060

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2024-02-02
1059

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

2024-02-02
1058

การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2024-02-01
1057

ประชุมเฝ้าระวังและจัดทำแผนเผชิญเหตุในโรงเรียน

2024-02-01
1056

โครงการสนับสนุนและช่วยหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

2024-02-01
1055

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สะท้อนผลการนิเทศ ติดตาม

2024-02-01
1054

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี อาหารกลางวัน โรงเรียน

2024-01-31
1053

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

2024-01-29
1052

การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-29
1051

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ “บุรีรัมย์ มาราธอน”

2024-01-26
1050

ต้อนรับคณะ สพฐ. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก

2024-01-26
1049

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2024-01-25
1048

ลงพื้นที่ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่มีผู้บริหาร

2024-01-25
1047

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2024-01-22
1046

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ๑๒ อัตรา

2024-01-22
1045

จัดทำข้อมูล ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ

2024-01-22
1044

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2024-01-19
1043

ค่ายภาษาอาสาเพื่อชุมชน และ IEP Open House

2024-01-19
1042

ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-18
1041

ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-17
1040

ร่วมงาน รักศรัทธา วันครู กลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ

2024-01-17
1039

เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ผู้ปกครอง

2024-01-17
1038

ร่วมงาน วันครู ๖๗ กลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ

2024-01-17
1037

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงาน วันครู ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ. ๒๖๗ จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-17
1036

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ZOOM Meeting รับนโยบาย ศธ.

2024-01-17
1035

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

2024-01-17
1034

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-13
1033

ประชุมคณะกรรมการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

2024-01-12
1032

ZOOM คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

2024-01-10
1031

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2024-01-10
1030

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2024-01-09
1029

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ ยกระดับ RT , NT , O-NET

2024-01-09
1028

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมวางแผนชั้นเรียน

2024-01-09
1027

ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์”

2024-01-08
1026

ร่วมกิจกรรม วันคล้ายประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

2024-01-08
1025

ร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

2024-01-08
1024

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

2024-01-05
1023

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2024-01-05
1022

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวตำแหน่งครูผู้ช่วย

2024-01-05
1021

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาระบบการนิเทศโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

2024-01-04
1020

ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

2024-01-04
1019

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี อาหารกลางวันในโรงเรียนประถม

2024-01-02
1018

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗

2024-01-02
1017

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-02
1016

ร่วมรัฐพิธีวัน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จังหวัดบุรีรัมย์

2023-12-28
1015

กีฬาต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์

2023-12-27
1014

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบายบุคลากรสำนักงาน

2023-12-27
1013

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

2023-12-26
1012

ดำเนินการหาความสมัครใจโอนสถานศึกษาไปสังกัด อปท.

2023-12-26
1011

ประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลลำปลายมาศ

2023-12-26
1010

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗

2023-12-25
1009

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

2023-12-25
1008

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-12-24
1007

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

2023-12-22
1006

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

2023-12-21
1005

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑

2023-12-21
1004

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

2023-12-20
1003

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2023-12-20
1002

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เรียกบรรจุผู้บริหารสถานศึกษา

2023-12-19
1001

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

2023-12-18
1000

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

2023-12-18
999

ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

2023-12-15
998

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานที่พักนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙

2023-12-15
997

ร่วมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

2023-12-15
996

เปิดการแข่งขันกีฬา “เมืองบุรีรัมย์ ๗ เกมส์”

2023-12-14
995

เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘

2023-12-13
994

การประชุมชี้แจงการประเมิน RT , NT , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-12-13
993

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-12-13
992

ประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-12-12
991

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำ PA ผอ.สพท.

2023-12-08
990

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑

2023-12-08
989

เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

2023-12-07
988

ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

2023-12-07
987

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง eMENSCR

2023-12-07
986

เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

2023-12-06
985

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

2023-12-05
984

ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์”

2023-12-02
983

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑

2023-12-02
982

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย

2023-12-02
981

เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓

2023-12-02
980

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-11-30
979

ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ พ.ร.บ.การศึกษาใหม่ที่เราอยากได้

2023-11-30
978

หน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจการเงินบัญชีพัสดุโรงเรียน

2023-11-30
977

ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

2023-11-30
976

ประชุมชี้แจงการบริหารงานพัสดุภาครัฐในโรงเรียนขนาดเล็ก

2023-11-30
975

พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

2023-11-30
974

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2023-11-30
973

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

2023-11-28
972

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการจัดงานมหกรรมของดีอำเภอลำปลายมาศ

2023-11-27
971

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

2023-11-27
970

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

2023-11-25
969

ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

2023-11-24
968

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารจัดการอัตรากำลังธุรการโรงเรียน

2023-11-24
967

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒

2023-11-23
966

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

2023-11-23
965

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2023-11-23
964

ร่วมประชุมในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรวิจัยและประเมินผลการศึกษา

2023-11-22
963

ร่วมการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เขตตรวจราชการที่ ๑๓

2023-11-22
962

ประชุมเตรียมการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๖

2023-11-21
961

ประชุมกลั่นกรองบุคลากรทางการลูกเสือขอพระราชทานเหรียญยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๖

2023-11-21
960

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

2023-11-18
959

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร G.I.C. และ S.S.B.T.C.

2023-11-17
958

นิเทศ ติดตามมอบนโยบายสู่ห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ กลุ่มบ้านด่าน ๒

2023-11-17
957

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-11-16
956

นิเทศ ติดตามมอบนโยบายสู่ห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-11-16
955

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

2023-11-14
954

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

2023-11-13
953

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

2023-11-13
952

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓

2023-11-11
951

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๙

2023-11-10
950

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มลำปลายมาศ ๔

2023-11-10
949

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดี

2023-11-10
948

นิเทศ ติดตามมอบนโยบายสู่ห้องเรียน กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒

2023-11-10
947

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

2023-11-09
946

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

2023-11-09
945

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2023-11-08
944

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2023-11-08
943

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-11-08
942

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในสถานศึกษา

2023-11-07
941

การคัดสรรและเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-11-07
940

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา : Environmental Education Unit

2023-11-06
939

ผอ.เขต เข้าพบอดีต รมว.ขอคำชี้แนะหลักการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ

2023-11-06
938

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ฉะเชิงเทรา

2023-11-06
937

กีฬาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ VS สพป.นครราชสีมา เขต ๑

2023-11-04
936

ประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท.

2023-11-03
935

พิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารมัธยม” โรงเรียนบ้านหนองทะลอก

2023-11-02
934

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้นกกระเรียนพันธุ์ไทยสำหรับเยาวชน

2023-11-02
933

สรรหาผู้แทนรัฐบาลและเอกชน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-11-02
932

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจขั้นที่ ๕ บุคลากรทางการลูกเสือ

2023-11-01
931

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-10-31
930

สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ กลั่นกรองผลงานลูกเสือเพื่อรับเครื่องราชฯ

2023-10-30
929

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย”

2023-10-26
928

ZOOM การประเมินผลดำเนินโครงการของ สพท.

2023-10-25
927

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์

2023-10-25
926

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

2023-10-25
925

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-10-24
924

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย ๖ อัตรา

2023-10-24
923

ให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

2023-10-19
922

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-10-18
921

ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2023-10-14
920

ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙

2023-10-14
919

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

2023-10-13
918

ร่วมแสดงความยินดี ผอ.และ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓

2023-10-12
917

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2023-10-12
916

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2023-10-10
915

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑

2023-10-10
914

แสดงความยินดีต้อนรับ ผอ. และ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-10-10
913

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ.

2023-10-06
912

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดใหญ่

2023-10-06
911

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบทุนการศึกษาพร้อมถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียน

2023-10-06
910

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง

2023-10-06
909

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ จัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑

2023-10-05
908

รับรายงานตัว รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา ๑๗ อัตรา

2023-10-05
907

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเตรียมการต้อนรับบุคลากร

2023-10-05
906

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

2023-10-04
905

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-10-04
904

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ จัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑

2023-10-03
903

การประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

2023-09-30
902

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2023-09-28
901

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-09-27
900

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมิน PA ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. และ ศึกษานิเทศก์

2023-09-27
899

ต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

2023-09-26
898

เกษียณเกียรติเกรียงไกร สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-09-26
897

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบ ภาค ค (๒) สอบสัมภาษณ์

2023-09-23
896

ประชุมมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2023-09-23
895

ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงมุทิตาจิต

2023-09-23
894

ประชุมพิจารณาผลงานเพื่อประกอบการจัดสรรเงินเดือน

2023-09-21
893

โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย”

2023-09-21
892

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท.และรอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

2023-09-19
891

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนงานแนะแนวส่งเสริมทักษะชีวิต

2023-09-18
890

งานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2023-09-18
889

การบริหารวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒

2023-09-18
888

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

2023-09-18
887

ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-09-15
886

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-09-15
885

ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมิน PA

2023-09-14
884

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-09-13
883

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ คว้าแชมป์ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

2023-09-11
882

การสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก

2023-09-09
881

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก Cha-Ching

2023-09-09
880

ร่วมในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์

2023-09-09
879

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

2023-09-08
878

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-09-07
877

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามสัญญาจ้างสอบผู้บริหารสถานศึกษา

2023-09-05
876

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน PA

2023-09-05
875

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

2023-09-04
874

กีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ เกมส์

2023-09-02
873

รับรายงานตัวครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2023-08-31
872

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

2023-08-31
871

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค

2023-08-30
870

ค่าย English Camp ๒๐๒๓ กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๒

2023-08-30
869

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มลำปลายมาศ

2023-08-29
868

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามพัฒนาการ การพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

2023-08-29
867

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-08-25
866

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2023-08-25
865

ติดตามเร่งรัดการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนคุณภาพ

2023-08-24
864

รับการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

2023-08-22
863

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2023-08-22
862

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพการศึกษาฯ

2023-08-22
861

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ปี ๒๕๖๖”

2023-08-20
860

กิจกรรมปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้

2023-08-20
859

สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-08-19
858

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-08-18
857

ประชุมเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2023-08-18
856

โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน

2023-08-17
855

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือก Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-08-17
854

ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับภาค

2023-08-17
853

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2023-08-17
852

การคัดเลือก Best Practices ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-08-16
851

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-08-16
850

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

2023-08-15
849

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวตำแหน่งครูผู้ช่วย

2023-08-15
848

การจัดสรรงบประมาณจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

2023-08-15
847

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

2023-08-13
846

TO BE NUMBER ONE CAMP ในสถานศึกษา

2023-08-12
845

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา

2023-08-11
844

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2023-08-11
843

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

2023-08-11
842

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

2023-08-11
841

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-08-09
840

พิธีมอบทุนการศึกษา ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

2023-08-08
839

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

2023-08-07
838

ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร โรงเรียนบ้านหนองแวง

2023-08-05
837

ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting

2023-08-04
836

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2023-08-04
835

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครครูผู้ช่วย

2023-08-03
834

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวตำแหน่งครูผู้ช่วย

2023-08-03
833

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

2023-07-29
832

จิตอาสาทำความดีด้วยศิลปะ เพื่อเป็นวิทยาทานตอบแทนแผ่นดินเกิด

2023-07-27
831

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2023-07-26
830

การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการสังเคราะห์ SAR ผ่านระบบออนไลน์

2023-07-25
829

The Best Safety Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-07-24
828

เยี่ยมให้กำลังใจการรับสมัครคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2023-07-21
827

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-07-21
826

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-07-21
825

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

2023-07-20
824

ร่วมเป็นเกียรติรับมอบอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

2023-07-19
823

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

2023-07-19
822

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณเชิงรุก (Coding)

2023-07-19
821

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมสำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จฯ

2023-07-18
820

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-07-18
819

กลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

2023-07-17
818

Video Conference ซักซ้อมความเข้าใจสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

2023-07-17
817

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2023-07-17
816

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดโครงการรวมพลังบวรในมิติศาสนา

2023-07-14
815

ให้ความรู้ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

2023-07-14
814

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา PA

2023-07-14
813

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-07-12
812

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจาก อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-07-11
811

กลุ่มลำปลายมาศ ๗ , ๘ อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

2023-07-11
810

การประชุมออนไลน์ประชาพิจารณ์ปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ ๔ ประเภท

2023-07-11
809

Best Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

2023-07-11
808

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

2023-07-10
807

ร่วมประชุม “สานสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์

2023-07-07
806

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-07-07
805

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

2023-07-07
804

ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

2023-07-07
803

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-07-06
802

พิธีเปิดอาคารและส่งมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ๖๗ ปี

2023-07-06
801

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-07-05
800

ร่วมลงนาม MOU วัดและชุมชุมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

2023-07-05
799

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-07-05
798

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สื่อสารสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดรูปแบบออนไลน์

2023-07-05
797

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน

2023-07-05
796

กลุ่มลำปลายมาศ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ PA

2023-07-05
795

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม Video Conference

2023-07-03
794

พิธีพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน

2023-07-03
793

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

2023-07-03
792

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒

2023-06-30
791

การประชุมสามัญประจำปีกลุ่มลำปลายมาศ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-06-30
790

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2023-06-29
789

กลุ่มลำปลายมาศ ๖ ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม

2023-06-29
788

การดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖

2023-06-29
787

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วน Quick Policy

2023-06-28
786

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

2023-06-27
785

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในสถานศึกษา

2023-06-27
784

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-06-26
783

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย

2023-06-23
782

ต้อนรับคณะติดตาม โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

2023-06-23
781

ประชุมคณะทำงานโครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2023-06-23
780

มหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการ “๑ ช่วย ๑๑ สำเร็จด้วยนวัตกรรม”

2023-06-23
779

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-06-21
778

ผอ.เขต พบเพื่อนครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านด่าน

2023-06-21
777

กลุ่มบ้านด่าน อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

2023-06-21
776

โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

2023-06-21
775

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรีรัมย์

2023-06-19
774

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2023-06-18
773

ผอ.เขต พบเพื่อนครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองบุรีรัมย์

2023-06-14
772

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์”

2023-06-13
771

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

2023-06-11
770

ผอ.เขต พบเพื่อนครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ

2023-06-11
769

โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

2023-06-11
768

ร่วมพิธีส่ง-มอบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เสม็ดรวมใจ”

2023-06-10
767

ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2023-06-09
766

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เยี่ยมและสังเกตการณ์การรับสมัครครูผู้ช่วย

2023-06-09
765

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

2023-06-09
764

Video Conference ทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา

2023-06-06
763

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

2023-06-01
762

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน ๑๑ อัตรา

2023-06-01
761

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-05-31
760

ร่วมพิธีลงนาม MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

2023-05-31
759

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-31
758

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดคุณธรรม”

2023-05-31
757

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2023-05-31
756

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

2023-05-31
755

ประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-30
754

จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-30
753

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒

2023-05-30
752

การประชุมคณะวิทยากรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2023-05-29
751

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2023-05-29
750

ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ

2023-05-29
749

การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี ๒๕๖๖

2023-05-27
748

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มลำปลายมาศ ๕

2023-05-27
747

กิจกรรม CPF CONNEXT ED Roadshow จังหวัดบุรีรัมย์

2023-05-27
746

รับการตรวจสอบ ติดตามการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-05-26
745

Video Conference เตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-26
744

การคัดเลือกและประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบทักษะชีวิต

2023-05-26
743

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓

2023-05-25
742

โครงการพัฒนาสมรรถนะและบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

2023-05-25
741

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑

2023-05-25
740

เยี่ยมให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-05-25
739

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕

2023-05-25
738

ผอ.เขต พบเพื่อนครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ

2023-05-25
737

Video Conference ซักซ้อมการสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-19
736

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-05-19
735

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน กลุ่มลำปลายมาศ ๔

2023-05-18
734

พิธีส่งมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกกลาง

2023-05-18
733

ผอ.เขต เยี่ยมและให้กำลังใจในวันเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-05-17
732

เยี่ยมและให้กำลังใจในวันเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-05-16
731

กิจกรรม OPEN HOUSE 2023 อนุบาลบ้านด่าน

2023-05-16
730

โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑

2023-05-15
729

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2023-05-12
728

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

2023-05-12
727

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

2023-05-12
726

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

2023-05-11
725

ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลบุรีรัมย์” ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

2023-05-11
724

การประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

2023-05-11
723

หน่วยตรวจสอบภายในลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน

2023-05-11
722

ประชุม ๕ เขตพื้นที่การศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย

2023-05-09
721

การประชุมคณะทำงานดำเนินงานจัดการภายในค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์

2023-05-09
720

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม Big Day จังหวัดบุรีรัมย์

2023-05-09
719

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-04-28
718

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมกลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

2023-04-27
717

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

2023-04-27
716

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2023-04-26
715

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-04-26
714

ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2023-04-25
713

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-04-24
712

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

2023-04-19
711

ประชุมมอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2023-04-12
710

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

2023-04-12
709

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2023-04-10
708

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ Coaching การปฏิบัติงานตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2023-04-10
707

การประชุมชี้แจงโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์

2023-04-07
706

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกนวัตกรรม Active Learning

2023-04-07
705

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานรัฐพิธีบรมราชจักรีวงศ์ จังหวัดบุรีรัมย์

2023-04-07
704

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต

2023-04-05
703

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-04-05
702

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

2023-04-04
701

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ MOU ยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

2023-04-04
700

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ และ ๘

2023-04-03
699

ผอ.เขต พบเพื่อนครูและการพัฒนาระบบ PA อำเภอชำนิ

2023-04-02
698

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕ และกลุ่มลำปลายมาศ ๔

2023-03-31
697

กลุ่มลำเมืองบุรีรัมย์ ๖ และ ๘ อบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team Br๑

2023-03-31
696

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมตัวชี้วัดผลลัพธ์ผ่านสื่อดิจิทัล

2023-03-31
695

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.

2023-03-31
694

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๓

2023-03-31
693

พิธีฉลองเสาธงโรงเรียนวัดโกรกประดู่

2023-03-31
692

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มลำปลายมาศ ๗ และ ๘

2023-03-31
691

กลุ่มลำเมืองบุรีรัมย์ ๕ อบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team Br๑

2023-03-31
690

มหกรรมทางวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔

2023-03-31
689

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑ และ ๒

2023-03-31
688

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มลำปลายมาศ ๑ และ ๖

2023-03-31
687

ร่วมประชุมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

2023-03-27
686

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน Active Learning

2023-03-27
685

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-03-27
684

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-03-27
683

OPEN HOUSE เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนวัดละลวด

2023-03-21
682

ประชุมคณะกรรมการตัดสินกีฬานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-03-20
681

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

2023-03-16
680

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ผ่าน ZOOM Meeting

2023-03-16
679

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑

2023-03-16
678

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

2023-03-16
677

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ก.ต.ป.น. ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

2023-03-14
676

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

2023-03-13
675

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ eMENSCR

2023-03-13
674

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ NT

2023-03-13
673

พิธียกเสาเอกเสาโทอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙

2023-03-11
672

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานมหกรรม รักศรัทธาวิชาการ “OPEN HOUSE ๒๐๒๓” อำเภอลำปลายมาศ

2023-03-11
671

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมรับชม Kick off รายการ “คลินิก สตผ.”

2023-03-10
670

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด

2023-03-10
669

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย

2023-03-10
668

การอบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team Mbr7

2023-03-09
667

Open House โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก

2023-03-08
666

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระเทพมงคลวัชราจารย์

2023-03-07
665

การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเมืองบุรีรัมย์ ๖ เกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-03-04
664

เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเมือง ๑ และเมือง ๗

2023-03-03
663

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการสถานศึกษา

2023-03-02
662

พิธีรับมอบและเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกระเดื่อง

2023-03-02
661

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Active Learning

2023-03-01
660

แชมป์ประเทศไทย U12 มินิวอลเลย์บอลรากหญ้าสู่ความเป็นเลิศ

2023-02-28
659

ประชุมมอบนโยบายและบริหารจัดการสำนักงาน

2023-02-28
658

นิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT

2023-02-27
657

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลระบบ Zoom Cloud Meeting

2023-02-24
656

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

2023-02-24
655

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

2023-02-24
654

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ MOU กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

2023-02-24
653

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

2023-02-21
652

พิธีลงนาม MOU การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-02-20
651

เยี่ยมให้กำลังใจการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิทย์ คณิต ระดับนานาชาติ

2023-02-19
650

ร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณรสอบบาลีสนามหลวง

2023-02-19
649

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2023-02-19
648

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจง RT ผ่านระบบออนไลน์

2023-02-19
647

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

2023-02-19
646

โครงงานไม้กวาดพลาสติกมีคุณค่า พัฒนาอาชีพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2023-02-16
645

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-02-15
644

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งมอบกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-02-15
643

ประชุมผ่านระบบ ZOOM อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

2023-02-15
642

การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในวันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๖

2023-02-14
641

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2023-02-13
640

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-02-13
639

โครงการ ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย

2023-02-11
638

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจความพร้อมสนามสอบ O-NET

2023-02-10
637

พิธีรับมอบและเปิดอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

2023-02-09
636

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

2023-02-09
635

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-02-09
634

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

2023-02-09
633

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA)

2023-02-09
632

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-02-08
631

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

2023-02-07
630

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2023-02-06
629

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

2023-02-03
628

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ O-NET ระดับศูนย์สอบ

2023-02-03
627

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2023-02-01
626

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-02-01
625

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๕

2023-01-31
624

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีลาสิกขาโครงการบรรพชาอุปสมทบ ๙๙ รูป

2023-01-31
623

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

2023-01-30
622

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์

2023-01-27
621

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกมส์”

2023-01-27
620

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ออนไลน์

2023-01-27
619

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2023-01-27
618

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC

2023-01-27
617

สพป.บุรีรัมย เขต ๑ ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

2023-01-24
616

อนุบาลลำปลายมาศ ชนะเลิศ การแข่งขันมินิวอลเลย์บอลรากหญ้าสู่ความเป็นเลิศ

2023-01-23
615

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย รูปแบบออนไลน์

2023-01-20
614

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-01-19
613

การประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

2023-01-19
612

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดบุรีรัมย์

2023-01-17
611

วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์

2023-01-17
610

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานวันครู จังหวัดบุรีรัมย์

2023-01-17
609

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป

2023-01-15
608

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

2023-01-15
607

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

2023-01-13
606

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

2023-01-13
605

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-01-13
604

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey

2023-01-13
603

ค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒

2023-01-13
602

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘

2023-01-13
601

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-01-11
600

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

2023-01-10
599

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

2023-01-10
598

วิทยากรอบรมโครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2023-01-10
597

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเสียชีวิต

2023-01-09
596

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรมอบโนบาย ประจำปี ๒๕๖๖

2023-01-08
595

อนุบาลลำปลายมาศ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล ๒๐๒๒

2023-01-05
594

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มบ้านด่าน

2023-01-05
593

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2023-01-04
592

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา “เมือง ๗ เกมส์” ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-29
591

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียน

2022-12-29
590

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-29
589

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีรดน้ำศพ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรเสียชีวิต

2022-12-29
588

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒

2022-12-29
587

การแข่งขัน “เมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๙” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-29
586

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์

2022-12-27
585

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

2022-12-24
584

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

2022-12-24
583

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

2022-12-24
582

การแข่งขันกีฬาภายใน เสนศิริเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-24
581

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ ยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

2022-12-24
580

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

2022-12-24
579

การประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-24
578

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เมืองบุรีรัมย์ ๔ เกมส์

2022-12-22
577

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

2022-12-22
576

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔

2022-12-22
575

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ

2022-12-19
574

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-12-18
573

ตรวจการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ

2022-12-18
572

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ZOOM การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขยายโอกาส

2022-12-18
571

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมมอบสิ่งของ “วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์”

2022-12-15
570

ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน

2022-12-14
569

ติดตามความก้าวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

2022-12-13
568

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม

2022-12-12
567

อบรมเชิงปฏิบัติการ PA Support Team Buriram ๑

2022-12-09
566

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ก.ค.ศ. FORUM

2022-12-08
565

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย

2022-12-07
564

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

2022-12-07
563

การจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2022-12-06
562

ต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

2022-12-06
561

๕ ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

2022-12-05
560

เปิดโรงอาหาร “คุรุสังฆราษฎร์อุปถัมภ์” โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

2022-12-03
559

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมการสำรวจพื้นที่และประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2022-12-01
558

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

2022-11-30
557

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2022-11-30
556

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

2022-11-29
555

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสภาพบ้านเช่าข้าราชการ

2022-11-29
554

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

2022-11-28
553

เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-11-28
552

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-11-27
551

พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

2022-11-27
550

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.

2022-11-25
549

ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต

2022-11-25
548

พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖ “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

2022-11-25
547

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มลำปลายมาศ ๔

2022-11-24
546

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาษาต่างประเทศ

2022-11-24
545

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มลำปลายมาศ

2022-11-24
544

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2022-11-24
543

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-11-23
542

เยี่ยมและให้กำลังใจการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มบ้านด่าน ๒

2022-11-22
541

ประชุมคณะกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

2022-11-22
540

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในสถานศึกษา

2022-11-21
539

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-11-21
538

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๕

2022-11-18
537

กลุ่มลำปลายมาศ ๒ อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

2022-11-18
536

เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการสถานศึกษา

2022-11-17
535

นิทรรศการเคลื่อนที่ “วิทย์วิถีใหม่ Science For Life #2” อำเภอชำนิ

2022-11-17
534

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

2022-11-16
533

ประชุมกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงาน

2022-11-16
532

เยี่ยมให้กำลังใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

2022-11-16
531

นิทรรศการเคลื่อนที่ “วิทย์วิถีใหม่ Science For Life #2”

2022-11-16
530

ต้อนรับและแสดงความยินดี รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2022-11-14
529

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (OLE) เชื่อมโยงงานด้านเกษตรและวิชาการ

2022-11-14
528

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

2022-11-12
527

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (S.S.B.T.C.)

2022-11-12
526

บริการรับทำบัตรเคลื่อนที่กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔

2022-11-12
525

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔

2022-11-12
524

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย สพฐ.

2022-11-10
523

กีฬาสีภายใน “กระสังเกมส์” ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-11-10
522

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2022-11-10
521

เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทง

2022-11-08
520

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพผู้บริหารสถานศึกษา

2022-10-31
519

บริการรับทำบัตรเคลื่อนที่กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๕-๘

2022-10-31
518

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕-๘

2022-10-31
517

นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-10-31
516

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์

2022-10-31
515

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมทำบุญกฐิน รักศรัทธาสามัคคี

2022-10-29
514

ผอ.เขต มอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2022-10-29
513

ผอ.เขต นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา

2022-10-29
512

บริการรับทำบัตรเคลื่อนที่กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน

2022-10-27
511

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน

2022-10-27
510

บริการรับทำบัตรเคลื่อนที่กลุ่มโรงเรียนชำนิ

2022-10-27
509

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนชำนิ

2022-10-27
508

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้บริการทำบัตรเคลื่อนที่

2022-10-26
507

ผอ.เขต มอบนโยบาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑-๘

2022-10-26
506

ชนะเลิศ คณิตคิดเร็ว ระดับประเทศ

2022-10-24
505

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว

2022-10-20
504

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

2022-10-19
503

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-10-19
502

การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

2022-10-18
501

รับมอบเงินเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

2022-10-14
500

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

2022-10-13
499

แสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาแห่งใหม่

2022-10-13
498

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

2022-10-13
497

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2022-10-10
496

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑ แข่งขันเปิดโลกวิชาการสืบสานตำนานความเป็นเลิศ

2022-10-10
495

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรวิถีพุทธในสถานศึกษา “บุคลากรดี วิถีพุทธ” ประจำปี ๒๕๖๕

2022-10-09
494

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2022-10-09
493

แสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาแห่งใหม่

2022-10-09
492

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายผู้บริหารระดับสูง

2022-10-09
491

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๖ แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2022-10-09
490

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ แข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2022-10-07
489

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

2022-10-07
488

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียน

2022-10-07
487

แสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2022-10-06
486

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

2022-10-03
485

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.สุรินทร์ เขต ๓

2022-09-30
484

กิจกรรมแสดงความยินดีและส่งบุคลากรเกษียณอายุราชการ

2022-09-30
483

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแสดงความยินดี

2022-09-29
482

อ.ก.ต.ป.น. กลุ่มโรงเรียนอำเภอบ้านด่าน

2022-09-29
481

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โครงการพาน้องกลับมาเรียน

2022-09-29
480

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์และกลุ่มบ้านด่าน อบรมปฐมวัย

2022-09-26
479

ประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-09-26
478

อ.ก.ต.ป.น. กลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ

2022-09-26
477

เปิดโลกการศึกษา พัฒนาเด็กไทย ก้าวไกล สู่ศตวรรษแห่งอนาคต

2022-09-24
476

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๒ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

2022-09-23
475

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ MOU กับ ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

2022-09-23
474

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2022-09-23
473

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ eMENSCR

2022-09-21
472

ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

2022-09-21
471

การบริหารวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)

2022-09-19
470

เกษียณเกียรติเกรียงไกร สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2022-09-17
469

โครงการ “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตเด็กปฐมวัย

2022-09-14
468

การติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

2022-09-13
467

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ

2022-09-13
466

การพัฒนาทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ ร้อง เล่น เต้น อ่าน

2022-09-12
465

กลุ่มลำปลายมาศ ๓ อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

2022-09-10
464

ประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

2022-09-09
463

กลุ่มลำปลายมาศ ๓ จัดการแข่งขันทักษะเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-09-09
462

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

2022-09-08
461

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2022-09-07
460

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

2022-09-06
459

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ การดูแลคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา

2022-09-05
458

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ อบรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA

2022-09-03
457

ประชุมปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมเรียนรู้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน โดยบูรณาการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL และ PLC

2022-09-03
456

อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งครู

2022-08-31
455

เปิดอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยา

2022-08-31
454

ร่วมในพิธีเปิดงานและแสดงความยินดีครูดีเด่น CORDING Achievement Awards

2022-08-31
453

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา

2022-08-31
452

โรงเรียนบ้านประคองชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีจังหวัดบุรีรัมย์

2022-08-31
451

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2022-08-26
450

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อน Assessment for Learning

2022-08-26
449

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2022-08-25
448

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-08-24
447

กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๕

2022-08-24
446

เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 และติดตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ.

2022-08-24
445

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2022-08-23
444

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

2022-08-23
443

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2022-08-23
442

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับศึกษานิเทศก์

2022-08-20
441

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2022-08-19
440

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือกนวัตกรรมที่ตอบสนองการเรียนสอนตามรูปแบบ Active Learning

2022-08-19
439

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2022-08-19
438

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2022-08-19
437

สพป.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดบุรีรัมย์

2022-08-13
436

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินและเงินฝากคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2022-08-12
435

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

2022-08-12
434

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษสู่ห้องเรียน

2022-08-12
433

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สพท.เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM

2022-08-12
432

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายประธานกลุ่มโรงเรียน

2022-08-10
431

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-08-10
430

การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

2022-08-10
429

กลุ่มลำปลายมาศและกลุ่มชำนิ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

2022-08-06
428

จัดทำหลักสูตรพัฒนาครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐานบูรณาการสะเต็มศึกษา

2022-08-06
427

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

2022-08-06
426

กลุ่มนโยบายและแผนภาคอีสาณเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบาย

2022-08-06
425

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

2022-08-06
424

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบาย เร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕

2022-08-06
423

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมจัดซื้อ-จัดจ้างอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส

2022-08-02
422

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป

2022-08-01
421

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

2022-08-01
420

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

2022-07-29
419

เสริมเสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑

2022-07-27
418

การคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

2022-07-26
417

การคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-07-26
416

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจทางสายวิทยาศาสตร์

2022-07-26
415

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เตรียมความพร้อม PISA ๒๐๒๒

2022-07-23
414

การคัดเลือกหนังสือส่งเสริมรักการอ่านตามศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล

2022-07-21
413

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ

2022-07-20
412

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-07-20
411

การประเมินวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

2022-07-20
410

กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๔

2022-07-20
409

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2022-07-18
408

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2022-07-18
407

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ประชุมสามัญประจำปี

2022-07-08
406

Hinkhon English Camp

2022-07-07
405

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม สพฐ. ครบรอบ ๑๙ ปี

2022-07-07
404

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-07-06
403

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ซี.ซี.เอฟ.

2022-07-05
402

การประชุมปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมและMOU ด้วยรูปแบบผสมผสาน

2022-07-04
401

การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

2022-07-04
400

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย”

2022-07-03
399

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม สพฐ. ตามแนววิถีพุทธ

2022-07-03
398

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป

2022-07-03
397

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑ วิเคราะห์ RT NT O-NET

2022-06-29
396

Zoom Cloud Meetings นักเรียนทุนเสมอภาค

2022-06-29
395

รับการตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ

2022-06-28
394

ร่วมพิธีเปิดโครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน

2022-06-27
393

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ปี ๒๕๖๕

2022-06-27
392

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)

2022-06-25
391

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๗ เสริมสร้างพลังครูสู่คุณภาพการศึกษา

2022-06-25
390

การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน

2022-06-24
389

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๒ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2022-06-24
388

Zoom Meeting ส่งเสริมการอ่านศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดล

2022-06-23
387

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมการถ่ายทอดสด Active Learning Online

2022-06-23
386

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ ประชุมรับนโยบาย “ผอ.เขต พบเพื่อนครู”

2022-06-23
385

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

2022-06-23
384

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2022-06-20
383

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการสอบพนักงานราชการทั่วไป

2022-06-18
382

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-17
381

การคัดเลือกสถานศึกษาละครูต้นแบบเพื่อรับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๕

2022-06-17
380

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบพนักงานราชการทั่วไป

2022-06-17
379

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

2022-06-17
378

ประชุมชี้แจงการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Meeting

2022-06-17
377

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2022-06-17
376

แสดงความยินดีแชมป์วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล

2022-06-17
375

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

2022-06-14
374

อนุบาลลำปลายมาศคว้าแชมป์ประเทศไทย วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

2022-06-10
373

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ZOOM Meeting MOE Safety Center

2022-06-09
372

ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ Video Conference

2022-06-08
371

กลุ่มบ้านด่าน ๑ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-06-08
370

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดการประชุมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

2022-06-08
369

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2022-06-08
368

การประชุมแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

2022-06-06
367

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้กำลังใจครอบครัวบุคลากรเสียชีวิต

2022-06-06
366

เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมติดตามโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2022-06-02
365

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)

2022-06-02
364

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2022-06-02
363

ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2022-05-31
362

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ

2022-05-30
361

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครพนักงานราชการผ่านระบบออนไลน์

2022-05-28
360

กลุ่มลำปลายมาศ ๒ วิเคราะห์ สังเคราะห์ RT NT O-NET พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-28
359

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

2022-05-28
358

รับมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคกสนวน

2022-05-26
357

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

2022-05-26
356

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมโครงการ Back to school

2022-05-26
355

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Inclusive school

2022-05-24
354

ผอ.เขต เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

2022-05-21
353

ผอ.เขต มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ

2022-05-21
352

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๒ พัฒนาครูภาษาไทย

2022-05-21
351

รับมอบโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองม้า

2022-05-20
350

การประกวดผลงาน Best Practices SMART BR ONE MODEL

2022-05-20
349

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

2022-05-20
348

การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-20
347

การสอบสัมภาษณ์ครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2022-05-20
346

เยี่ยมให้กำลังใจ ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-17
345

คว้าแชมป์วิทยุการบินแห่งประเทศไทย มินิวอลเลย์บอลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๒

2022-05-15
344

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2022-05-13
343

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๔ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-13
342

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

2022-05-11
341

ขับเคลื่อนกระบวนการ Active Learning การศึกษาปฐมวัย

2022-05-11
340

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2022-05-10
339

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

2022-05-09
338

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Video Conference

2022-05-09
337

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการทดสอบและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-05-07
336

กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓

2022-05-07
335

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ S.S.A.T.C.

2022-05-07
334

การออกแบบจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

2022-05-03
333

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

2022-05-03
332

ประชุมทางไกล ระบบ Video Conference

2022-05-03
331

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

2022-05-02
330

ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (Coding) สู่ความเป็นเลิศ ผ่านระบบออนไลน์

2022-04-30
329

การสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดระดับปฐมวัย

2022-04-30
328

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑”

2022-04-28
327

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งครูชาวต่างชาติในโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2022-04-27
326

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย

2022-04-22
325

การสรรหาและการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่าง

2022-04-21
324

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ

2022-04-21
323

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑

2022-04-20
322

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-04-20
321

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

2022-04-19
320

ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

2022-04-18
319

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ A.L.T.C.

2022-04-18
318

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

2022-04-12
317

สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์

2022-04-12
316

มอบนโยบายในสถานการณ์ COVID-19

2022-04-12
315

การประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

2022-04-11
314

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)

2022-04-11
313

การคัดเลือก Best Practice ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานการณ์ COVID-19

2022-04-11
312

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมสถานีแก้หนี้ครู ผ่านระบบ Video Conference

2022-04-11
311

ZOOM Meeting การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

2022-04-11
310

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์

2022-04-05
309

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม Video Conference

2022-04-05
308

ประชุม PMQA ๔.๐ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

2022-04-01
307

การติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ระดับกลุ่มโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-03-31
306

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2022-03-31
305

ซักซ้อมกลุ่มโรงเรียนในการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)

2022-03-30
304

ต้อนรับ ครูบรรจุใหม่ ๔๓ ตำแหน่ง

2022-03-30
303

ร่วมปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒

2022-03-30
302

O-NET เต็ม ๑๐๐ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

2022-03-29
301

ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน

2022-03-28
300

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิด-19

2022-03-28
299

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม School MIS ผ่านระบบออนไลน์

2022-03-28
298

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน

2022-03-23
297

การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มลำปลายมาศ ๔

2022-03-23
296

การคัดเลือกสื่อ นวัตกรรม ด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-03-23
295

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Smart br One

2022-03-22
294

เปิดบ้านวิชการ “OPEN HOUSE 2022” โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

2022-03-18
293

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2022-03-18
292

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑

2022-03-18
291

ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

2022-03-16
290

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ๑๘ อัตรา

2022-03-16
289

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น.

2022-03-15
288

ร่วมพิธีมอบอาคารราชพฤกษ์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

2022-03-14
287

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมสร้างความเข้าใจโรงเรียนคุณภาพ

2022-03-11
286

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมิน KRS

2022-03-11
285

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2022-03-10
284

ศึกษานิเทศก์ประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

2022-03-10
283

การประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านระบบ ZOOM

2022-03-09
282

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะจาก สพป.ยโสธร เขต ๑ ศึกษาดูงานค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญา นุสาสน์)

2022-03-09
281

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์

2022-03-09
280

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด

2022-03-07
279

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

2022-03-04
278

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับคณะติดตามการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

2022-03-04
277

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ผู้บริหารการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒

2022-03-03
276

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการประเมิน RT ชั้น ป. ๑

2022-03-03
275

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

2022-03-02
274

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรในสำนักงานมอบนโยบาย

2022-03-01
273

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน NT , RT ผ่านระบบ ZOOM

2022-03-01
272

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

2022-02-25
271

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2022-02-25
270

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

2022-02-25
269

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการจัดสอบ RT , NT ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-02-25
268

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการทดสอบ PRE RT, PRE NT

2022-02-24
267

ต้อนรับคณะติดตามการใช้พื้นที่ป่าไม้ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

2022-02-24
266

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายผ่านระบบ ZOOM Meeting

2022-02-22
265

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ PA (Performance Agreement)

2022-02-22
264

การรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2022-02-21
263

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา “มุ่งประสาน ทำความดี ด้วยหัวใจ”

2022-02-21
262

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

2022-02-18
261

วันครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ ประจำปี ๒๕๖๕

2022-02-17
260

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2022-02-17
259

การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒

2022-02-17
258

โรงเรียนบ้านหนองผักโพดจัดกิจกรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวัน วันมาฆบูชา

2022-02-15
257

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบาย

2022-02-15
256

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๕

2022-02-14
255

พิธีทำบุญฉลองอาคารเรียนปฐมวัย “อาคารประชารวมใจ”

2022-02-14
254

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป

2022-02-14
253

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-02-13
252

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษา

2022-02-10
251

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครอบเด็กให้ปลอดภัย ชุมชนร่วมใจดูแล

2022-02-10
250

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ผ่านระบบ ZOOM

2022-02-10
249

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่าน ZOOM Meeting

2022-02-09
248

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-02-09
247

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒

2022-02-09
246

ประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-02-09
245

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับศูนย์สอบ

2022-02-08
244

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจที่ ๑๓

2022-02-08
243

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะทำงานการจัดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ

2022-02-07
242

ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

2022-02-06
241

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

2022-02-05
240

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสนามสอบครูผู้ช่วย

2022-02-04
239

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เกมส์

2022-02-04
238

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-02-02
237

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขอทุนอุดหนุนของสมาคมราชกรีฑาสโมสร

2022-02-02
236

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุม Video Conference

2022-02-02
235

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2022-01-31
234

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมออนไลน์จัดทำเครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2022-01-28
233

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย

2022-01-26
232

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

2022-01-25
231

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

2022-01-25
230

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมมนางานวิชาการ

2022-01-25
229

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล ZOOM eMENSCR

2022-01-21
228

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม Video Conference ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสอบครูผู้ช่วย

2022-01-19
227

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

2022-01-19
226

การขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเองสู่ความเป็นเลิศ

2022-01-18
225

โครงการอบรมครูระดับประถมศึกษา ตามกรอบ CEFR พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑

2022-01-18
224

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเตรียมสอบครูผู้ช่วย

2022-01-17
223

๑๗ มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

2022-01-17
222

พิธีสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม น้อมนำจิตใจ

2022-01-16
221

คุรุมิตรรักศรัทธา กลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ

2022-01-16
220

วันครู จังหวัดบุรีรัมย์ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

2022-01-16
219

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

2022-01-14
218

การจัดทำคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2022-01-14
217

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มเล็กในสถานการณ์โควิด-19

2022-01-12
216

สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการในสถานศึกษา

2022-01-12
215

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระบบ ZOOM

2022-01-10
214

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงาน Smart BR ONE Model

2022-01-06
213

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมบุคลากรและมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น

2022-01-05
212

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่บรรจุใหม่

2021-12-28
211

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับกลุ่มจังหวัด

2021-12-27
210

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม Conference การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

2021-12-27
209

การบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2021-12-27
208

ศึกษานิเทศก์ประชุมออนไลน์ รับนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2021-12-27
207

โครงการค่ายอาสา พัฒนชุมชน

2021-12-25
206

เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ

2021-12-24
205

การตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2021-12-24
204

การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

2021-12-23
203

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

2021-12-22
202

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

2021-12-21
201

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

2021-12-21
200

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สร้างเครื่องมือนิเทศพัฒนาสู่ความเป็นเลิศยกระดับคุณภาพการศึกษา

2021-12-20
199

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียน

2021-12-20
198

การพัฒนาศักยภาพแกนนำ วัยเรียน วัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

2021-12-20
197

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานฌาปณกิจธุรการโรงเรียน

2021-12-19
196

กลุ่มลำปลายมาศ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ PA

2021-12-19
195

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน PBL

2021-12-18
194

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจอาคารเรียน

2021-12-17
193

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม ก.ต.ป.น. ผ่าน ZOOM

2021-12-16
192

การประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

2021-12-15
191

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและเปิดป้ายอาคารตรีศึกษา

2021-12-15
190

ประชุมร่วมกันออกแบบวางแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน

2021-12-14
189

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา

2021-12-14
188

กีฬาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ VS สพป.สุรินทร์ เขต ๓

2021-12-13
187

โครงการเสืออาสา พัฒนาโรงเรียน น่าอยู่เพื่อน้อง

2021-12-12
186

คว้าแชมป์โลกมวยสมัครเล่น รุ่นน้ำหนัก ๓๐ กก. ชาย-หญิง

2021-12-10
185

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับ รองเลขาธิการ กพฐ.

2021-12-09
184

การประชุมสมัยสามัญสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย

2021-12-09
183

ผอ. เขต มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ

2021-12-08
182

ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

2021-12-05
181

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-12-05
180

ผอ.เขต มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำเภอบ้านด่าน

2021-12-03
179

ผอ.เขต มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มอำเภอชำนิ

2021-12-02
178

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2021-12-01
177

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

2021-12-01
176

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

2021-12-01
175

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด

2021-11-29
174

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุม eMENSCR ผ่านโปรแกรม ZOOM

2021-11-26
173

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

2021-11-26
172

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและเคารพศพคุณแม่ใส นอนา

2021-11-25
171

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

2021-11-25
170

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

2021-11-25
169

พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔

2021-11-25
168

โครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-11-24
167

อนุบาลลำปลายมาศ คว้าแชมป์วอลเลย์บอกลีก รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

2021-11-22
166

กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ วันลอยกระทง

2021-11-19
165

สืบสานประเพณีไทย ในวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๔

2021-11-19
164

การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔

2021-11-19
163

มอบนโยบาย สร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๕-๘

2021-11-18
162

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ให้บริการทำบัตรเคลื่อนที่

2021-11-17
161

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่น

2021-11-17
160

ผอ.เขต มอบนโยบาย กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๑-๔

2021-11-17
159

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันหรือยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19

2021-11-16
158

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

2021-11-16
157

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียน

2021-11-15
156

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ PA ผ่านระบบ webex

2021-11-15
155

คว้าแชมป์มวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย รางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุ ๑๐-๑๑ ปี

2021-11-09
154

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการธรรมศาสตร์บุรีรัมย์ ปันน้ำใจให้เด็กดี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔

2021-11-09
153

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง

2021-11-09
152

ผอ.เขต ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

2021-11-05
151

กลุ่มลำปลายมาศ ๓ อบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA

2021-11-05
150

นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มลำปลายมาศ

2021-11-04
149

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2021-11-04
148

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

2021-11-04
147

ผอ.เขต ต้อนรับคณะ มมส.บุรีรัมย์ รุ่นที่ ๑

2021-11-04
146

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

2021-11-03
145

ผอ.เขต มอบนโยบายประธานกลุ่มโรงเรียน

2021-11-02
144

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนต้อนรับวันเปิดเทอม

2021-11-01
143

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2021-11-01
142

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

2021-10-29
141

โครงการฝึกบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : PA

2021-10-29
140

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒

2021-10-29
139

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2021-10-28
138

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

2021-10-27
137

ผอ.เขต มอบนโยบายบุคลากรในสำนักงาน

2021-10-27
136

การสัมมนางานวิจัย เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

2021-10-26
135

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-10-26
134

การฝึกอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2021-10-26
133

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม สกสค.

2021-10-20
132

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

2021-10-19
131

ผอ.เขต นำทีมผู้บริหารเข้าพบ อดีต รมว.คมนาคม การปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ

2021-10-19
130

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม กศจ.

2021-10-18
126

การคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-10-17
125

สถานศึกษาร่วมการจัดตั้งศูนย์รับวัคซีนโควิด-19

2021-10-15
124

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

2021-10-15
123

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการศึกษาวิจัย ระยะที่ ๓

2021-10-15
118

ผอ.เขต มอบนโยบายผู้บริหารในสำนักงาน

2021-10-12
117

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2021-10-12
116

ยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายฉลาด สาโยธา

2021-10-07
115

ประชุมคณะกรรมดำเนินการศึกษาวิจัยการศึกษาศึกษาในถานการณ์โควิด-19 ระยะที่ ๒

2021-10-05
112

“ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2021-09-30
111

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ปี ๒๕๖๔

2021-09-29
109

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมออนไลน์การตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-09-28
108

รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔

2021-09-27
107

พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online”

2021-09-24
106

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัด PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-09-23
105

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธแบบ Active Learning ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

2021-09-23
104

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

2021-09-23
103

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C๔T)

2021-09-21
102

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ

2021-09-21
101

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

2021-09-20
100

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม ZOOM

2021-09-20
99

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ

2021-09-20
98

การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online

2021-09-18
97

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำรายงานการสังเคราะห์งานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

2021-09-18
96

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒

2021-09-17
95

การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

2021-09-17
94

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference

2021-09-17
93

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด หน่วยจังหวัด ๒

2021-09-16
92

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบ Webex.com

2021-09-16
91

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต

2021-09-15
90

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน

2021-09-15
89

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านระบบ Video Conference

2021-09-14
88

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2021-09-10
86

โรงเรียนจ่ายเงินมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท

2021-09-07
85

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศติดตามผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

2021-09-07
84

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-09-06
83

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2021-09-06
82

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมวางแผน ออกแบบ จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด-19

2021-09-02
81

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อออนไลน์การบริหารงานบุคคล

2021-09-02
80

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเขตและแผนปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน

2021-09-01
79

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ผ่านระบบ WebEx

2021-08-31
78

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์

2021-08-30
77

การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค

2021-08-28
76

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับและแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

2021-08-27
75

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-08-27
74

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

2021-08-26
73

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

2021-08-26
72

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

2021-08-25
71

การเสนอผลงานชุดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19

2021-08-24
70

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาการอ่าน การเขียน ชั้น ป.๑ "ด้วย ๕ Main Activities"

2021-08-23
69

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษา

2021-08-23
68

สถานศึกษาร่วมมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ให้ศูนย์พักคอยโควิด-19

2021-08-20
67

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

2021-08-20
66

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-19
65

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2021-08-19
63

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลบริหารบุคคล ๕ เขตพื้นที่การศึกษา

2021-08-17
62

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา”

2021-08-16
61

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบ ZOOM ความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน

2021-08-13
60

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปฐมวัยและมัธยม

2021-08-13
59

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.๓-๖

2021-08-11
58

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

2021-08-11
57

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ Conference รับนโยบาย สพฐ.

2021-08-11
56

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

2021-08-10
55

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมสำรวจข้อมูลและจัดประเภทโรงเรียน

2021-08-09
54

พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ “อาคารเศวตปทุม”

2021-08-09
53

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

2021-08-02
52

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-02
51

มอบกล้าไม้ให้โรงเรียน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

2021-07-30
50

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2021-07-30
48

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2021-07-29
47

๒๘ กรกฎาคม รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

2021-07-28
46

รร.อนุบาลลำปลายมาศ จัดทำเตียงสนามมอบให้ รพ.ลำปลายมาศ

2021-07-28
45

ผอ. เขต มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-๑๙

2021-07-27
44

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนประเมินสถานการณ์โควิด-๑๙

2021-07-23
43

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-21
42

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล มอบสิ่งของศูนย์กักกันและโรงพยาบาลสนาม Cluster บ้านเสม็ด

2021-07-20
41

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online

2021-07-20
40

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-07-19
39

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-19
38

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมคณะทำงานการคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-07-16
37

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคลินิกออนไลน์ KRS

2021-07-15
35

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

2021-07-15
34

โครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-07-12
33

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร.

2021-07-09
32

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

2021-07-08
31

การพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูจังหวัดบุรีรัมย์

2021-07-07
30

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาในรอบ ๖ เดือน

2021-07-06
28

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-06
27

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ระดมสมองออกแบบ “1 PDR MODEL”

2021-07-06
25

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2021-07-05
24

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-07-02
23

รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจสอบสถานที่กักตัวโควิด-19

2021-07-01
22

ผอ.เขต ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบายแก้ปัญหา การอ่าน การเขียน

2021-06-30
21

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-06-30
20

การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

2021-06-28
19

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

2021-06-26
18

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ครูแกนนำชั้น ป.๑-๓

2021-06-25
17

ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓

2021-06-25
11

การประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-06-24
10

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2021-06-24
9

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น โครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง+++

2021-06-22
8

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาภาษาไทย คณิตศาสตร์ กระบวนการ “ชง ซ้ำ ย้ำ แชร์”

2021-06-17
7

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศ ติดตามการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL&PLC

2021-06-16
6

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

2021-06-14
5

ครู สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

2021-06-12
4

โรงเรียนประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวนโยบายก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

2021-06-12
3

กองทัพบก ดูแลห่วงใย … ใส่ใจประชา “ทหารจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน”

2021-06-10
2

การประชุมทบทวนแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

2021-06-10
1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรับนโยบาย รมต. ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2021-06-09
ที่ หัวข้อ วันที่

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 178
เมื่อวาน 247
เดือนนี้ 5,692
เดือนก่อนหน้า 12,444
ปีนี้ 70,570
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 406,849