Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

ZOOM Meeting การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

2022-04-11   จำนวนการดู 248 ครั้ง

 

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ให้ครอบคลุม ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ

 

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และผ่านช่องทาง You Tube เพจเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา สามารถัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาตามประเด็นที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสถานศึกษา ให้ครอบคลุม ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และพร้อมรับการประเมินภายนอก ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรที่สนใจและศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษา และจากกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ กำกับดูแลและการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาในการรับการประเมินภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้กำหนดรูปแบบการประเมินภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มี ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การประเมินและการวิเคราะห์ SAR ระยะที่ ๒ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและให้ความสำคัญการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองให้ครอบคลุม ชัดเจน และมีความน่าเชื่อถือ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือและติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมรับการประเมินภายนอก และส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยจัดประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting และผ่านช่องทาง You Tube เพจเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 71
เมื่อวาน 199
เดือนนี้ 602
เดือนก่อนหน้า 11,745
ปีนี้ 26,435
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 362,607