Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธแบบ Active Learning ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

2021-09-23   จำนวนการดู 464 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางและกระบวนการจัดการศึกษาแนวพุทธ ผู้อบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ พระปลัดไมตรี ทนฺตกาโย หัวหน้าสำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ประเมินและคณะทำงาน สพฐ.) นางจุติมาพร เชียงกา นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๔๕ ต่อมาได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานในการดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและครูเป็นกัลยาณมิตรแห่งการพัฒนา


ในปี ๒๕๖๓ ประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเป็นแนวทางในการประเมินตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา แนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย (๑) ด้านกายภาพ ๗ ประการ (๒) ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ๔ ประการ (๓) ด้านการเรียนการสอน ๕ ประการ (๔) ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน ๕ ประการ (๕) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ


การพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ พัฒนาจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน การพัฒนาโครงงานคุณธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีและถอดบทเรียนเพื่อสะท้อนให้เห็นรูปแบบการพัฒนา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้กำหนดจัดการอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 164
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,582