Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธแบบ Active Learning ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

2021-09-23   จำนวนการดู 229 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางและกระบวนการจัดการศึกษาแนวพุทธ ผู้อบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ พระปลัดไมตรี ทนฺตกาโย หัวหน้าสำนักสงฆ์โนนสมบูรณ์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ประเมินและคณะทำงาน สพฐ.) นางจุติมาพร เชียงกา นางนวลอนงค์ ชูใส ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๔๕ ต่อมาได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลัก ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” คือ มีปัญญารู้เข้าใจในทางคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานในการดำเนินชีวิตโดยมีผู้บริหารและครูเป็นกัลยาณมิตรแห่งการพัฒนา


ในปี ๒๕๖๓ ประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเป็นแนวทางในการประเมินตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา แนวทางดำเนินการ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย (๑) ด้านกายภาพ ๗ ประการ (๒) ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ๔ ประการ (๓) ด้านการเรียนการสอน ๕ ประการ (๔) ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน ๕ ประการ (๕) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ๘ ประการ


การพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ พัฒนาจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน การพัฒนาโครงงานคุณธรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีและถอดบทเรียนเพื่อสะท้อนให้เห็นรูปแบบการพัฒนา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้กำหนดจัดการอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ขึ้นมาในวันนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 30
เมื่อวาน 670
เดือนนี้ 10,705
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,008
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 298,861