Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

ข่าวกิจกรรม

ที่ หัวข้อ วันที่
133

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม สกสค.

2021-10-20
132

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

2021-10-19
131

ผอ.เขต นำทีมผู้บริหารเข้าพบ อดีต รมว.คมนาคม การปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ

2021-10-19
130

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม กศจ.

2021-10-18
126

การคัดเลือกครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-10-17
125

สถานศึกษาร่วมการจัดตั้งศูนย์รับวัคซีนโควิด-19

2021-10-15
124

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

2021-10-15
123

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการศึกษาวิจัย ระยะที่ ๓

2021-10-15
118

ผอ.เขต มอบนโยบายผู้บริหารในสำนักงาน

2021-10-12
117

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2021-10-12
116

ยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายฉลาด สาโยธา

2021-10-07
115

ประชุมคณะกรรมดำเนินการศึกษาวิจัยการศึกษาศึกษาในถานการณ์โควิด-19 ระยะที่ ๒

2021-10-05
112

“ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

2021-09-30
111

โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ปี ๒๕๖๔

2021-09-29
109

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมออนไลน์การตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-09-28
108

รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔

2021-09-27
107

พิธีปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online”

2021-09-24
106

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตัวชี้วัด PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2021-09-23
105

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธแบบ Active Learning ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ WebEx.com

2021-09-23
104

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

2021-09-23
103

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C๔T)

2021-09-21
102

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ

2021-09-21
101

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

2021-09-20
100

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม ZOOM

2021-09-20
99

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ

2021-09-20
98

การอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสารพระราชทาน ระดับจังหวัด แบบ Online

2021-09-18
97

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำรายงานการสังเคราะห์งานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

2021-09-18
96

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒

2021-09-17
95

การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

2021-09-17
94

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference

2021-09-17
93

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด หน่วยจังหวัด ๒

2021-09-16
92

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านระบบ Webex.com

2021-09-16
91

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่เสียชีวิต

2021-09-15
90

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผู้บริหารระดับสูงในสำนักงาน

2021-09-15
89

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านระบบ Video Conference

2021-09-14
88

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

2021-09-10
86

โรงเรียนจ่ายเงินมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท

2021-09-07
85

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศติดตามผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet

2021-09-07
84

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-09-06
83

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพิ่มขีดความสามารถเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2021-09-06
82

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมวางแผน ออกแบบ จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ โควิด-19

2021-09-02
81

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อออนไลน์การบริหารงานบุคคล

2021-09-02
80

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเขตและแผนปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน

2021-09-01
79

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ผ่านระบบ WebEx

2021-08-31
78

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดบุรีรัมย์

2021-08-30
77

การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค

2021-08-28
76

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับและแสดงความยินดีผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

2021-08-27
75

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-08-27
74

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔

2021-08-26
73

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM

2021-08-26
72

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา

2021-08-25
71

การเสนอผลงานชุดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19

2021-08-24
70

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาการอ่าน การเขียน ชั้น ป.๑ "ด้วย ๕ Main Activities"

2021-08-23
69

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษา

2021-08-23
68

สถานศึกษาร่วมมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ให้ศูนย์พักคอยโควิด-19

2021-08-20
67

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

2021-08-20
66

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-19
65

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

2021-08-19
63

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลบริหารบุคคล ๕ เขตพื้นที่การศึกษา

2021-08-17
62

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมงานแถลงข่าว “จุดยืนลดภาระทางการศึกษา”

2021-08-16
61

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบ ZOOM ความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคม และสุขภาพจิตนักเรียน

2021-08-13
60

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปฐมวัยและมัธยม

2021-08-13
59

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น ป.๓-๖

2021-08-11
58

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา

2021-08-11
57

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ Conference รับนโยบาย สพฐ.

2021-08-11
56

โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

2021-08-10
55

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมสำรวจข้อมูลและจัดประเภทโรงเรียน

2021-08-09
54

พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ “อาคารเศวตปทุม”

2021-08-09
53

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site

2021-08-02
52

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

2021-08-02
51

มอบกล้าไม้ให้โรงเรียน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

2021-07-30
50

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2021-07-30
48

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบอัคคีภัย

2021-07-29
47

๒๘ กรกฎาคม รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น

2021-07-28
46

รร.อนุบาลลำปลายมาศ จัดทำเตียงสนามมอบให้ รพ.ลำปลายมาศ

2021-07-28
45

ผอ. เขต มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-๑๙

2021-07-27
44

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนประเมินสถานการณ์โควิด-๑๙

2021-07-23
43

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-21
42

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล มอบสิ่งของศูนย์กักกันและโรงพยาบาลสนาม Cluster บ้านเสม็ด

2021-07-20
41

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่นอย่างมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบบ Online

2021-07-20
40

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-07-19
39

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-19
38

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมคณะทำงานการคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓

2021-07-16
37

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมคลินิกออนไลน์ KRS

2021-07-15
35

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

2021-07-15
34

โครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-07-12
33

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร.

2021-07-09
32

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

2021-07-08
31

การพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูจังหวัดบุรีรัมย์

2021-07-07
30

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาในรอบ ๖ เดือน

2021-07-06
28

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต

2021-07-06
27

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ระดมสมองออกแบบ “1 PDR MODEL”

2021-07-06
25

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2021-07-05
24

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-07-02
23

รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจสอบสถานที่กักตัวโควิด-19

2021-07-01
22

ผอ.เขต ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนมอบนโยบายแก้ปัญหา การอ่าน การเขียน

2021-06-30
21

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

2021-06-30
20

การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ปีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

2021-06-28
19

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

2021-06-26
18

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและคิดเลขเป็น ครูแกนนำชั้น ป.๑-๓

2021-06-25
17

ผอ.เขต พบเพื่อนครู กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓

2021-06-25
11

การประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

2021-06-24
10

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

2021-06-24
9

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดเลขเป็น โครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพด้วยตนเอง+++

2021-06-22
8

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาภาษาไทย คณิตศาสตร์ กระบวนการ “ชง ซ้ำ ย้ำ แชร์”

2021-06-17
7

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นิเทศ ติดตามการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL&PLC

2021-06-16
6

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เยี่ยมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

2021-06-14
5

ครู สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

2021-06-12
4

โรงเรียนประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวนโยบายก่อนเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

2021-06-12
3

กองทัพบก ดูแลห่วงใย … ใส่ใจประชา “ทหารจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน”

2021-06-10
2

การประชุมทบทวนแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

2021-06-10
1

สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลรับนโยบาย รมต. ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2021-06-09
ที่ หัวข้อ วันที่

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 358
เมื่อวาน 419
เดือนนี้ 6,311
เดือนก่อนหน้า 11,300
ปีนี้ 44,101
ปีก่อนหน้า 0
ยอดเข้าชมทั้งหมด 44,459