Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Inclusive school

2022-05-24   จำนวนการดู 437 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusive school) ) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม สามารถจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ คงเสนา รอง ผอ.สพป. บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusive school) เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคในโรงเรียนจัดการเรียนรวม (Inclusive school) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม สามารถจัดการเรียนรวมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม ศึกษานิเทศก์ และนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๓๐ คน บุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด ร่วมวางแผนการจัดการศึกษาเรียนรวม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิเการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล


นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิเการ ตามกฎกระทรวง กำหนดกลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น


เพื่อเป็นการประกันสิทธิและโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนพิการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม เป็น “ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม” เพื่อให้การขับเคลื่อนตามนโยบายดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบริหารจัดการและการจัดการเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม (Inclusive school)

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 166
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,584