Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

2022-09-08   จำนวนการดู 188 ครั้ง

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานโดยให้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ผู้เข้ารับการอบรม ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน ๔๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) นายอรุณ ทรงแสงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหัวสะพาน วิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer : LT)


โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถพื้นฐาน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านภาษา ด้านสังคมและด้านการเคลื่อนไหว และทักษะการรับรู้ของประสาทสัมผัส เพื่อสร้างทัศนคติและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทแต่ละท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยครูผู้สอนต้องดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุกสัปดาห์ให้กับเด็กปฐมวัยตามแนวทางของโครงการ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๙๘ โรงเรียน

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 81
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 299,442