Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

2023-06-21   จำนวนการดู 199 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพิ่มจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง คุ้มครองและมีบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ทำหน้าที่ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม สร้างความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียนรวมทั้งการแจ้งข้อมูลเหตุต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ MOE Safety Center อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ เขตละ ๒๕ คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน ๑๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ คน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


จากสภาพปัญหาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สื่อและเทคโนโลยี นักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น บางส่วนยึดติดกับวัตถุนิยม มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่เหมาะสม และมีปัญหาการใช้สารเสพติด พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่าย และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลคุ้มครองเด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีความตระหนักและให้ความสำคัญจากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นมา เพื่อปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 117
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,239