Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

2023-06-21   จำนวนการดู 483 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพิ่มจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง คุ้มครองและมีบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ทำหน้าที่ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม สร้างความปลอดภัยให้กับครูและนักเรียนรวมทั้งการแจ้งข้อมูลเหตุต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ MOE Safety Center อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้เข้าอบรมเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔ เขตละ ๒๕ คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน ๑๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ คน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


จากสภาพปัญหาปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สื่อและเทคโนโลยี นักเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น บางส่วนยึดติดกับวัตถุนิยม มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่เหมาะสม และมีปัญหาการใช้สารเสพติด พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่าย และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลคุ้มครองเด็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีความตระหนักและให้ความสำคัญจากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้นมา เพื่อปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 156
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 7,548
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,317
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 420,574