Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

Best Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ

2023-07-11   จำนวนการดู 228 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีกิจกรรม ๓ ด้าน คือ ด้านมีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม , ด้านหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพ : มีงานทำ - มีอาชีพ และด้านจิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีผู้ที่สนใจส่งผลงานร่วมการคัดเลือก ดังนี้ ด้านมีคุณธรรมนำชีวิต : มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม จำนวน ๕ โรงเรียน , ด้านหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพ : มีงานทำ - มีอาชีพ จำนวน ๔ โรงเรียน , ด้านจิตอาสาด้วยหัวใจ : การเป็นพลเมืองดี จำนวน ๓ โรงเรียน


การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นลานแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหาร ครู โดยมีผลงาน (Best Practice) นำเสนอในการคัดเลือก สื่อและนวัตกรรมของโรงเรียน การจัดทำผลงานนั้นจะต้องดำเนินอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศติดตามผลและประเมินผล เพื่อนำผลการประเมินผลงานไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ผลการดำเนินงานจะช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 148
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,270