Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

2023-07-17   จำนวนการดู 219 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) กลุ่มโรงเรียนในอำเภอชำนิ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) กลุ่มโรงเรียนในอำเภอชำนิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอีกด้วย


โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทางราชการเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของราชการ ดังนั้นบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชี พัสดุ อย่างยิ่ง จากความสำคัญดังกล่าวเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ จึงได้จัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ขึ้นมาในครั้งนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 111
เมื่อวาน 354
เดือนนี้ 8,996
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 103,299
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 297,233