Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

กลุ่มโรงเรียนอำเภอชำนิ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

2023-07-17   จำนวนการดู 325 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) กลุ่มโรงเรียนในอำเภอชำนิ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) กลุ่มโรงเรียนในอำเภอชำนิ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอีกด้วย


โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณทางราชการเป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารงานในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของราชการ ดังนั้นบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชี พัสดุ อย่างยิ่ง จากความสำคัญดังกล่าวเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ จึงได้จัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) ขึ้นมาในครั้งนี้

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 341
เมื่อวาน 204
เดือนนี้ 10,198
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 62,632
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 399,074