Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คัดเลือก Active Learning ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2023-08-17   จำนวนการดู 256 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกผลงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

 

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกผลงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ๑๔ ด้าน คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๗๐ คน โดยมี นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และได้จัดทำโครงการจัดงานวิชาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมคัดเลือกผลงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


การคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ๑๔ ด้าน ดังนี้ (๑) โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (๒) โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (๓) โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (๔) โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ใช้ Soft Power เป็นสื่อหรือสถานการณ์การเรียนรู้ (๕) โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ STEAM ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG (๖) โรงเรียนต้นแบบการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา (๗) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (๘) โรงเรียนการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (๙) โรงเรียนต้นแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (๑๐) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้เชิงรุกภาษาต่างประเทศที่สอง (๑๑) โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (๑๒) โรงเรียนต้นแบบห้องเรียนกีฬา (๑๓) โรงเรียนต้นแบบการดำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : YOUTH COUNSELOR) และ (๑๔) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงรุก

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 359
เมื่อวาน 204
เดือนนี้ 10,198
เดือนก่อนหน้า 13,321
ปีนี้ 62,632
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 399,092