Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านระบบ Video Conference

2021-09-14   จำนวนการดู 193 ครั้ง

 

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco WebEx Meeting

 

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco WebEx Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาเรียนรวม ส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถคัดกรองจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจการริหารจัดการหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษาเรียนรวม เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม ตามมาตรฐานการเรียนรวม วิทยากร นายเศรษฐพงศ์ ศรีสุวรรณ นางสุลีกาญ ธิแจ้ นางพรณิชา บาร์เบอร์ และนางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว


สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ในข้อ ๑๑ ได้กำหนดนโยบายการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเป็นนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ข้อ ๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ


จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาส่งเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาเรียนรวมวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมิติการขับเคลื่อน ๔ มิติ คือ ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้านความปลอดภัย ตามเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบวัดการรับรู้ EIT (1)
รหัสหน่วยงาน 31010000

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

หลักสูตรต้านทุจริต

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 1,285
เมื่อวาน 530
เดือนนี้ 11,235
เดือนก่อนหน้า 10,812
ปีนี้ 105,538
ปีก่อนหน้า 127,443
ยอดเข้าชมทั้งหมด 300,646