Loading...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

Buriram Primary Education Service Area Office 1

หน้าหลัก  ข่าวกิจกรรม  

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขับเคลื่อนงานแนะแนวส่งเสริมทักษะชีวิต

2023-09-18   จำนวนการดู 263 ครั้ง

 

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน ๖๔ โรงเรียน ณ ห้องประชุมเสนรังสรรค์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีแนวทางศึกษาหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) และสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ให้ครูได้รับความรู้ในการจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ และคณะครู คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการฯ


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานแนะแนวและกิจกรรมแนะแนว โดยได้มีการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้มีทางเลือก ในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน ๓ ด้าน คือ แนะแนวด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ส่วนตัวและสังคม ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวและนำแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวไปจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งการแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นกระบวนการที่สร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน


มีทักษะการดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทักษะชีวิตจึงเป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่าง รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต รวมไปถึงศึกษาแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพและการมีงานทำอันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านอาชีพให้กับนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ต่อไป

สุวรี เจริญรัมย์ ... รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (2)
รหัสหน่วยงาน 31010000

จดหมายข่าว สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน

เกียรติบัตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศประมวลจริยธรรม

เอกสารโรงเรียนสุจริต

แผนการจัดประสบการณ์ "การป้องกันการทุจริต" ระดับปฐมวัย

หลักสูตรต้านทุจริต

คลังข้อสอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2564

วันนี้ 224
เมื่อวาน 298
เดือนนี้ 8,060
เดือนก่อนหน้า 11,891
ปีนี้ 84,829
ปีก่อนหน้า 142,278
ยอดเข้าชมทั้งหมด 421,154